x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURA096 Immateriaalioikeus 3 op
JA
YJURA095 Markkinaoikeus 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee elinkeino-oikeutta ja kilpailumenettelyn sekä tuotekehittelyä ja jakelua koskevaa sääntelyä. Opiskelija tuntee myös tekijän-, patentti-, malli- ja tavaramerkkioikeudet, immateriaalioikeuksien keskeiset hyödyntämistavat ja niiden merkityksen yritystoiminnassa.

Sisältö

Elinkeino- ja markkinaoikeus, kaikki immateriaalioikeudet, erityisesti keskeisimmät eli tekijän-, patentti-, malli- ja tavaramerkkioikeudet. Immateriaalioikeuksien keskeiset hyödyntämistavat ja niiden merkitys sekä yritys- että muussa toiminnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkinen - Paloranta - Pokela - Vuori: Markkinaoikeuden perusteet. 2006. Luennoilla ilmoitettavin osin.

Määttä, K.: Elinkeinotoiminnan sääntelystä Suomessa. Edilex 2011. http://www.edilex.fi/lakikirjasto/7644.pdf.

Haarmann, P-L - Mansala, M-L.: Immateriaalioikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

Luennoilla ilmoitettavat säädökset ja muu aineisto.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu