x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURA040 Prosessioikeus 3 op
JA
YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vahingonkorvauksen edellytykset ja vahingonkorvausoikeudellisen systematiikan sekä korvausvelvollisen että korvauksen saavan yrityksen näkökulmasta. Opiskelija tuntee riidanratkaisun vaihtoehdot, saamisten pakkotäytäntöönpanon sekä liikejuridiikan kannalta keskeiset rikosten lajit.

Sisältö

Vahingonkorvausoikeuden peruskysymykset, siviiliprosessi, ulosottomenettely, konkurssimenettely, välimiesmenettely ja liikejuridiikan kannalta keskeisten rikosten lajien esittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkokirja: Hemmo, M.: Vahingonkorvausoikeus. 2005.

Vakuutussopimuslaki.

Vuorenpää, M.: Prosessioikeuden perusteet. 2009.

Luennoilla ilmoitettava aineisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu