x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA24 Yritysverotus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VOIKP3 Yritysverotus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eri yritysmuotojen verotukselliset erityspiirteet. Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tuloksen. Opiskelija tuntee yrityksen ja sen omistajien verotuksen kytkennät. Opiskelija osaa soveltaa yritysverotusta koskevia säännöksiä käytännön tilanteissa.

Sisältö

1. Eri yritysmuodot ja verotus
2. Yritysverotuksen peruskäsitteet
3. Elinkeinoverolain soveltamisala
4. Elinkeinotoiminnan tulon veronalaisuus ja menon vähennyskelpoisuus
5. Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulojen ja menojen jaksottaminen
6. Maatalouden tulolähteen tulon laskeminen
7. Jaettavan yritystulon, tulo-osuuden ja osinkotulon verotus
8. Tappiontasaus
9. Ennakkoperintä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 27 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentissä saa käyttää Verolait-kirjaa ja laskinta. Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Myrsky, Matti - Malmgrén, Marianne: Elinkeinotulon verotus, 2014.

2. Kiviranta, Esko: Maatilaverotus, luku 4 ja luvusta 6 alaluvut: Tulolähde ja yritysmuoto ja Tulolähde

3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

 • Tuloverolaki 1535/92, Ve 101
 • L varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/05, Ve 106
 • Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/68, Ve 112
 • Maatilatalouden tuloverolaki 543/67, Ve 115
 • Tonnistoverolaki 476/2002, Ve 125
 • L eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden verohuojennuksista 299/2009, Ve 126
 • L asuintalovarauksesta verotuksessa 846/86, Ve 127
 • L kehitysalueella tehtävien investointien korotetuista poistoista 1262/93, Ve 129
 • Ennakkoperintälaki 1118/96, Ve 201
 • L työnantajan sosiaaliturvamaksusta 366/63, Ve 206
 • L verotusmenettelystä 1558/1995, Ve 301
 • Verotililaki 604/2009, Ve 605

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu