x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOH2 Laaja-alaistava harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja johtava rehtori
Edeltävät opinnot
Kasvatustieteiden perusopinnot, luokanopettajan monialaiset opinnot ja edeltävät harjoittelut oltava suoritettuina.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Laaja-alaistava harjoittelu on teoriaan perustuva opetuksen kehittämisharjoittelu ja opettajan osaamista laaja-alaistava kokonaisuus. Sisältöalueina mm. opetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen, opetusprojektien suunnittelu ja toteutus, koulun johtaminen, opetushallintoon perehtyminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö, moniammatillisuus, yleinen ja erityinen tuki. Ohjaus- ja palautekeskustelut, yhteiset luennot ja raportointi ovat osa suoritusta. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus on harjoitteluoppaassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-hallitsevat opetustyön perusteet ja kykenevät soveltamaan niitä eri oppiaineiden, tilanteiden ja oppijoiden sekä heidän erityistarpeidensa vaatimalla tavalla
-hahmottavat koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen ja osaavat toimia moniammatillisen yhteistyön yhtenä osapuolena oppijan oppimisen tukemiseksi
-hallitsevat työssään tarvittavat vuorovaikutustaidot sekä ihmissuhteiden luomisen ja ylläpitämisen vaatimusten moninaisuuden
-kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan integroituja opiskelukokonaisuuksia ja eriyttämään opetustaan
-kykenevät hankkimaan uutta tietoa ja toimimaan siten, että teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys syvenee, ja he kykenevät kehittämään itseään, opetustaan ja koulua
-havainnoivat omaa ajatteluaan ja arvioivat toimintaansa ja ymmärtävät oman subjektiivisuutensa ajattelijana ja toimijana
-tuntevat syvällisesti opettajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ja ammatin eettisen luonteen

Sisältö

Ohjattu harjoittelu normaalikoulussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Ohjattu 4 viikon opetusharjoittelu. Luento-opetus 16 t. Oma opetus 48 t. Opetuksen seuranta 10 t. Yksittäis- ja ryhmäohjaukset 40 t. Itsenäinen työ 150 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Opetusharjoittelu  Harjoittelu 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitteluoppaassa suositeltu kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö