x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOH1 Perusharjoittelu 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Didaktiikan lehtorit ja harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja johtava rehtori
Edeltävät opinnot
Kasvatustieteiden perusopinnot ja opetettavien aineiden perusopinnot oltava suoritettuna.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LUOKA4 Praktikum II 8 op

Yleiskuvaus

Perusharjoittelu on monialaisten opintojen soveltava harjoittelu. Ohjattuun harjoitteluun kuuluvat opetusjakson suunnittelu opetussuunnitelman perusteita ja opetussuunnitelmaa soveltaen, opetuksen toteuttaminen ja arviointi. Ohjaus- ja palautekeskustelut, yhteiset luennot ja raportointi ovat osa suoritusta. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus on harjoitteluoppaassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-harjaantuvat eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetuksen suunnittelussa, tavoitteellisessa toteuttamisessa ja arvioinnissa
-soveltavat eri aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä opetusta toteuttaessaan sekä kehittää uusia
-perehtyvät opetussuunnitelmaan ja opetusuunnitelmajärjestelmään
-kykenevät monipuolisesti työllistämään ja ohjaamaan oppilaita yksilöllisesti ja ryhmänä
-kykenevät arvioimaan omaa ammatillista toimintaansa ja sen perusteita sekä kehittämään niitä
-tiedostavat omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtävät niiden vaikutuksen opetukseen
-osaavat toimia rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa ja arvioida omaa ja toisten opetusta sekä antaa ja hyödyntää palautetta

Sisältö

Ohjattu harjoittelu normaalikoulussa.

Toteutustavat

Omaa opetusta 2x36 t parin kanssa. Opetuksen seuranta 2x10 t. Opetuksen ja oppimisen suunnittelu ja arviointi ja raportointi 2x62 t. Ohjaus ja palautekeskustelut 2x20 t. Muu koulutyö 8 t.
Tarkemmat sisällöt on kuvattu harjoitteluoppaassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Opetusharjoittelu  Harjoittelu 
suomeksi
Lisätietoja 

Ohjattu opetusharjoittelu.

Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitteluoppaassa suositeltu kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö