x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM8 Käsityökasvatus: sovellusalueena tekstiilityö 5 op

Yleiskuvaus

Opintojen tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan käsityön roolia ja vastuuta osana perusopetuksen kasvatuksellista ja opetuksellista tehtävää. Oppimista ja opetusta tarkastellaan käsityön tradition ja nykyisyyden pohjalta tulevaisuuden haasteita korostaen. Tekstiilejä jäsennetään ihmisen lähimpänä ympäristönä ja rakennetun ympäristön osana esteettisestä, ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Opintojen aikana tutustutaan tekstiilityön oppisisältöihin ja erilaisia lähtökohtia sekä tavoitteita painottavien käsityöllisten tuotesuunnitteluprosessien ohjaamiseen. Opintojen tiedeperustana on käsityötiede ja käsityö- taide- sekä teknologiakasvatus.

Osaamistavoitteet

Käsityön opettamisen perusteet 3 op.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tarkastella erilaisia käsityöprosesseja ja käsityön opettamista sekä teknologisesta että ilmaisullisesta näkökulmasta
- saavat valmiuksia ohjata erilaisia tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosesseja tarkastellen niitä erityisesti kestävän kehityksen, elinkaarikysymysten ja työturvallisuuden kehittämisen näkökulmasta

Innovatiiviset käsityöprosessit 2 op.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tarkastella innovatiivisia käsityöllisiä prosesseja elämänhallinnan näkökulmasta
- oppivat etsimään käsityönopetuksen (tekstiilityö) haasteisiin ainedidaktisia ratkaisuja käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla.
- kehittävät omaa substanssiosaamistaan materiaaliteknologian ja vaatetusmuotoilun alueella.

Sisältö

Käsityön opettamisen perusteet 3 op.
Opintojen aikana opitaan huovutuksen, kudonnan, neulonnan, virkkauksen ja tekstiilien pinnankuvioinnin perusasioita pienimuotoisten harjoitusten ja tuotesuunnitteluprosessien avulla. Kurssin teoreettinen sisältö ja kirjallisuuden pohjalta laadittava essee sekä toteutetut harjoitukset, kokeilut ja tuotteiden suunnittelu ja valmistus prosessikuvauksineen kootaan opetusportfolioksi. Kurssiin kuuluu opintokäynti.

Innovatiiviset käsityöprosessit 2 op.
Kurssilla tarkastellaan tekstiiliä ihmisen lähimpänä ympäristönä esteettisestä, ekspressiivisestä ja funktionaalisesta näkökulmasta. Käsityön opettamisen kehittämishaasteita tarkastellaan käytännön työnä itselle valmistettavan ja/tai korjattavan vaatteen avulla. Vaatteen suunnittelun lähtökohtana on omakohtainen ongelma, jonka innovatiivisessa ratkaisussa sovelletaan materiaali-, ompelu- ja vaatetusteknologian perusasioita tarkastellen niitä ainedidaktisesti perusopetuksen haasteiden tasolla. Kurssin teoreettinen ja käytännöllinen aines kootaan didaktiseksi portfolioksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 50 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 65 t 0 t

Opetukseen kuuluvat sekä luennot että pienryhmäopetus, jossa läsnäolo pakollista. Ryhmätyöskentely tarkoittaa aikaa, jolloin opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus, mutta opettaja ei ole paikalla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Käsityön opettamisen perusteet   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Innovatiiviset käsityöprosessit  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi

Kurssien hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, sovittavien tehtävien toteuttamista ja työskentelyn sekä teoria-aineksen dokumentointia portfolioon

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssien harjoitukset ovat suoritusmerkinnällisiä, portfolio, työskentelyprosessit ja toteutettavat työt 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Käsityön opettamisen perusteet 3 op.

Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Opetushallitus. 2011. Oppaat ja käsikirjat 2011:15.

Karhu,P., Malmström, M. & Mannila, T. Hyvä sauma. Otava. 2006 tai uudempi.                                                                                     

Käspaikka. Käsityö verkossa. Verkossa osoitteessa: http://www.kaspaikka.fi/ 

Laitinen, S. & Hilmola, A. (toim.), TAIDEAINEIDEN OPPIMISTULOKSET - asiantuntijoiden arviointia. Opetushallitus. 2011. Raportit ja selvitykset 2011:11, 142-236. Verkossa osoitteessa: http://www.oph.fi/download/131643_Taito-_ja_taideaineiden_oppimistulokset_-_asiantuntijoiden_arviointia.pdf

Laitinen, S., Hilmola, A. & Juntunen, M.-L. Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla. Opetushallitus. 2011. Koulutuksen seurantaraportit 2011:1, 158-236. Verkossa osoitteessa: http://www.oph.fi/julkaisut/2011/perusopetuksen_musiikin_kuvataiteen_ja_kasityon_oppimistulosten_arviointi_9_vuosiluokalla

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. Käsityön osuus. Verkossa osoitteessa: http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf                

Talvenmaa, P. Tekstiilit ja ympäristö. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry. 1998. Soveltuvin osin.                                   

Ajankohtaista materiaalia sopimuksen mukaan.


Innovatiiviset käsityöprosessit 2 op

Eberle, H. & al. Ammattina vaate. WSOY. 2004. Soveltuvin osin.

Karhu, P., Malmström, M. & Mannila, T. Hyvä sauma. Otava. 2007 tai uudempi. Soveltuvin osin.

Pukeutumisen tie. Opetushallitus. Verkossa osoitteessa: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/pukeutumisentie/

Tekstiilit, vaatteet ja tuoteturvallisuus. Finatex. Verkossa osoitteessa: http://www.finatex.fi/index.php?mid=5&pid=38, soveltuvin osin.

Tyve. Työturvallisuuden verkkokurssi: http://webhotel2.tut.fi/tyve/index.php

Ajankohtaista materiaalia sopimuksen mukaan.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö