x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM7 Tekninen työ ja teknologiakasvatus I 5 op

Osaamistavoitteet

Materiaali- ja valmistusteknologia I
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ajanmukaisia teknisen työn ja teknologiakasvatuksen opiskelukokonaisuuksia perusopetuksen 1-6 luokille
- hallitsevat teknisen työn perustyövälineiden käytön ja eri tekniikoiden perusteet
- tunnistavat yleisimpiä puu- ja metallimateriaaleja sekä niihin integroitavia muita materiaaleja
- omaksuvat tärkeimmät teknisen työn työturvallisuussäädökset.

Laiterakentelu ja sähköteknologia
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat:
- kykenevät soveltamaan käytäntöön laite- ja sähkörakentelun oppiainesta perusopetuksen 1-6 luokilla
- omaavat valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ainealueelle soveltuvia opiskelukokonaisuuksia.

Sisältö

Materiaali- ja valmistusteknologia I
Perehdytään teknisen työn ja teknologiakasvatuksen sisältöihin, opetussuunnitelman perusteisiin ja ainedidaktiikkaan.
Hankitaan valmiuksia kehittää teknisen työn opiskeluympäristöjä, erityisesti teknologiakasvatuksen näkökulmasta.
Pohditaan teknologiakasvatuksen kehittämismahdollisuuksia koulutuksellisen ja ammatillisen tasa-arvon näkökulmasta.

Laiterakentelu ja sähköteknologia
Perehdytään mekaniikan peruskäsitteisiin ja teknologiseen laiterakenteluun.
Tutustutaan automaatio-opetusta tukeviin opiskeluympäristöihin.
Hankitaan valmiuksia elektroniikkarakentelun perusteiden opettamiseen perusopetuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 79 t 0 t
Harjoitukset 50 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Materiaali- ja valmistusteknologia I  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Laiterakentelu ja sähköteknologia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi

Ainedidaktisia tehtäviä. Aihepiirisuunnitelmien laadintaa. Harjoitustyöt ja niiden arviointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Materiaali- ja valmistusteknologia I Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy harjoitustöiden ja aihepiirisuunnitelmien perusteella. Laiterakentelu ja sähköteknologia Opintojakson arvosana määräytyy harjoitustöiden ja aihepiirisuunnitelmien perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali- ja valmistusteknologia I: Oheiskirjallisuus

Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.), Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:15. Opetushallitus. 2011. (soveltuvin osin)

Parikka, M. Teknisen työn didaktiikkaa. Teknisen työn opetus- ja oppimistoiminta. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Opetusmonisteita 19. 1989. Sivut 66-81.

Simpson, C. Kotinikkarin puutyökirja. Ullmann. 2008. (soveltuvin osin)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. 2004. Sivut 239-244. Verkossa osoitteessa: http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf

Laiterakentelu ja sähköteknologia: Oheiskirjallisuus

Garrat, J. Design and Technology. Second Edition. Cambridge. University Press. 2001. Sivut 46-69, 70-107.

Kurjanen, P., Parikka, M., Raiskio, A. & Saari, J. Oppimisympäristöjä ja aihepiirejä peruskoulun teknologiakasvatukseen. Teknologiakasvatuskokeilu. Raportti 2. Jyväskylän yliopisto. 1995. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 17. Sivut 7-98.

Lavonen, J., Lindh, M., Autio, O., Antila, T. Elektroniikka omaksi. Aine ja energia. WSOY. 1998. Sivut 8-44, 47-61.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö