x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVART2 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
varhaiskasvatuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Hyväksyttävästi suoritettu Työssäoppiminen I, riittävä määrä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Jakso on pakollinen varhaiskasvatuksen hakukohteen kautta tulleille kandidaatintutkinnon opiskelijoille.Opintojakso 5 op sisältyy opettajan pedagogisiin opintoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-tuntevat lasten oppimisympäristöjä ja oppimisen ohjaamista
-osaavat havainnoinnin pohjalta suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa pitkällä aikavälillä
-hahmottavat alkuopetusta ja ymmärtävät esi- ja alkuopetuksen jatkumon merkityksen
-tuntevat eri tasojen esiopetussuunnitelmia
-osaavat reflektoida omaa toimintaa, toiminnan perusteita ja toimintaympäristöä
-ymmärtävät lastentarhanopettajan työn eettisen vastuun

Sisältö

-kokonaiskuva varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja esiopetuksesta
-havainnointiin pohjautuva pedagogisen toiminnan pitkän aikavälin suunnittelu
-yksilöiden ja lapsiryhmien ohjaus
-lastentarhanopettajan työn eettinen vastuu
-eri tasojen (valtio, kunta, yksikkö, ryhmä) esiopetusopetussuunnitelmat
-esi- ja alkuopetuksen jatkumo
-alkuopetukseen tutustuminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 9 t 0 t
Yksilöopetus 3 t 0 t
Itsenäinen työskentely 6 t 0 t

Työssäoppimista 120 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Työssäoppimisen ja pedagogisen päiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Läsnäolo 100 % työssäoppimisessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Työssäoppimisen arviointi sanallisesti ja kirjallisesti (opiskelija, mentori). Oppimispäiväkirjan hyväksytty laatiminen (tuutori arvioi). Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. opintovuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö