x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSM1 Syventävä metodologia 4 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että kasvatustieteen perus- ja aineopinnot on suoritettu ja kandidaatintutkielma hyväksytty.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- hallitsevat kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja metodologian
- kykenevät tutkimukselliseen ajatteluuun ja toimintaan

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja -ongelmia, keskeistä kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiaa, käsitteitä ja tutkimuseettisiä kysymyksiä sekä tarkastellaan näiden merkitystä omalle pro gradu -työlle. Luentojen lisäksi opiskelija perehtyy vähintään kolmeen keskeiseen menetelmäoppaaseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 96 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abbot, A., Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences. Norton. 2004.
Hallamaa, J., Launis, V., Lötjönen, S. & Sorvali, I. (toim.), Etiikkaa ihmistieteille. Tietolipas 211. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2006.
Hankamäki, J., Dialoginen filosofia: Teoria, metodi ja politiikka. Books on Demand. 2008.
Kuula, A., Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino. 2006.

Lagström, H. & Pösö, T. & Rutanen, N. & Vehkalahti, K., Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 101. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 2010.

Raatikainen, P. 2005. "Ihmistieteet - tiedettä vai tulkintaa?" Teoksessa
Meurman-Solin & Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään. Gaudeamus. 2005. Verkossa osoitteessa: http://www.mv.helsinki.fi/home/praatika/)

Raunio, K., Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus. 1999.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S., Using Multivariate Statistics. Harper Collins. 2001.

Töttö, P., Syvällistä ja pinnallista: Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Vastapaino. 2005.

Varto, J., Laadullisen tutkimuksen metodologia. 2005. Verkossa osoitteessa: http://arted.uiah.fi/synnyt/kirjat/varto_laadullisen_tutkimuksen_metodologia.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Tutkimusmenetelmäopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö