x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASAMMK2 Ammatin oppiminen ja ammatillinen kasvu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, ammattikasvatus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Ammattikasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- hallitsevat ammatin oppimisen ja ammatillisen kasvun keskeiset käsitteet ja teoriat
- osaavat soveltaa teoreettista tietämystään ammattikasvatuksen käytännössä

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ammatillisen oppimisen ja ammatillisen kasvun käsitteistöön ja teoreettisiin perusteisiin. Lisäksi syvennytään urakehitykseen, osaamisen johtamiseen, kehittävään vuorovaikutukseen ja tiedon luomiseen organisaatiossa sekä osaamisen kehittymisen arviointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t
Itsenäinen työskentely 110 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Opintojakso koostuu luentokokonaisuudesta ja siihen liittyvistä esseistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Argyris, C., On Organizational Learning. Blackwell. 1999, reprinted 2001.

Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.), Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja. Kansanvalistusseura. 2006.

Järvinen, A., Koivisto, T. & Poikela, E., Oppiminen työssä ja työyhteisössä. WSOY. 2002.

Reeves, J., Professional Learning as Relational Practice. Springer. 2010.

Ruohotie, P., Oppiminen ja ammatillinen kasvu. WSOY. 2000 tai 2002 tai 2005.

Saari, S. & Varis, T., Ammatillinen kasvu. Professional Growth. Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus ja OKKA-säätiö. 2007.

Stoll, L., & Seashore Louis, K. (Eds.), Professional learning communities: divergence, depth and dilemmas. Maidenhead: McGraw-Hill. 2007.

Taylor, J. & Furnham, A., Learning at Work: Excellent Practice from the Best Theory. Palgrave Macmillan. 2005.

Veugelers, W. & O'Hair, M. (Eds.), Network learning for educational change. Maidenhead: Open University Press. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö