x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSY2 Työn uusi järjestys ja aikuiskasvatus 5 op

Yleiskuvaus

Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- perehtyvät työelämän aikuiskasvatukseen ja niihin kehittämishaasteisiin, jotka ovat sidoksissa globaaliin talouteen ja yhteiskunnan, työelämän ja kulttuurin muutoksiin
- ymmärtävät uudenlaisen työn ja talouden asettamat paineet ja reunaehdot työntekijän subjektiviteetille
- ymmärtävät myös uudenlaista aikuisuutta, osallisuutta ja kansalaisuutta, jota synnytetään työelämän kehittämiskäytännöillä
- pystyvät asemoitumaan työelämän aikuiskasvatuksen kehittämishaasteisiin, jotka ovat sidoksissa globaaliin talouteen ja yhteiskunnan sekä työelämän kulttuurisiin muutoksiin
- perehtyvät myös aikuisuuden ja aikuiskasvatustieteen uudelleen määrittelyn kysymyksiin uuden työn ja uuden talouden puristuksissa

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan meneillään olevaa työelämän murrosta aikuiskasvatustieteen näkökulmasta. Tarkastelu nivotaan ammattirakenteen, koulutuksen, oppimisen ja työn hallinnan ja hallinnoinnin yhteyksiin kiinnittäen huomiota myös laajemmin aikuisuuden elämänvaiheen muutospaineisiin, jotka näkyvät työelämän ja muun elämän uudenlaisena sekoittumisena ja selvien rajojen katoamisena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja Essee/luentopäiväkirja, jossa opiskelija hyödyntää kurssin luentoja, ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä sekä oheiskirjallisuutta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Filander, K., Kehittämistyö murroksessa. Sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta julkisella sektorilla 1990-luvulla. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 777. 2000. Verkossa osoitteessa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-4947-9.pdf)

Filander, K. & Vanhalakka-Ruoho, M., Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. KVS. 2009.

Jakonen, M., Peltokoski, J. & Virtanen A. (toim.), Uuden työn sanakirja. Tutkijaliitto. 2006.

Julkunen, R., Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Vastapaino. 2008.

Ramstad, E & Alasoini, T. (toim.) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa: lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Raportteja / Työministeriö, Tykes ; 53. Helsinki : Työministeriö, 2007, saatavailla myös verkkojulkaisuna

Rinne, R. & Jauhiainen, A. (toim.), Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. KVS. 2011.

Sennett, R. Työn uusi järjestys. Miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. Vastapaino. 2002.

Siltala, J., Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otava. 2007.

Welton, M., Designing the Just Learning Society. NIACE. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö