x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVART1 Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
varhaiskasvatuksen lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Jakso on pakollinen varhaiskasvatuksen hakukohteen kautta tulleille kandidaatintutkinnon opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
-tuntevat eri ikäisiä lapsia ja lapsiryhmiä
-osaavat tunnistaa julkisten varhaiskasvatusinstituutioiden perustehtäviä
-tuntevat lastentarhanopettajan työtä erilaisissa toimintaympäristöissä
-osaavat auttavasti havainnoida kasvatustoimintaa sekä ohjata pienryhmiä ja yksilöitä
-osaavat auttavasti käyttää reflektiota havainnoinnin ja arvioinnin tukena
-ymmärtävät lastentarhanopettajan työn eettisen vastuun

Sisältö

-varhaiskasvatusinstituutioihin tutustuminen
-lastentarhanopettajan työn toteuttamistavat eri ikäisillä lapsilla ja erilaisissa toimin-taympäristöissä
-hoidon, kasvatuksen ja opetuksen havainnointi osallistuvalla havainnointimenetelmällä
-reflektion käyttäminen havainnoinnin ja arvioinnin tukena
-havainnointiin pohjautuva perustoimintojen pedagogisen toteuttamisen suunnittelu
-yksilöiden ja pienryhmien ohjaus
-lastentarhanopettajan työn eettinen vastuu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 12 t 0 t

Työssäoppiminen 80 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Työssäoppimisen ja pedagogisen päiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Läsnäolo 100 % työssäoppimisessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Työssäoppimisen arviointi sanallisesti ja kirjallisesti (opiskelija, mentori). Oppimispäiväkirjan hyväksytty laatiminen (tuutori arvioi). Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. opintovuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö