x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA11 Musiikkikasvatus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät musiikin ja musiikkikasvatuksen merkityksen osana lapsen kokonaiskehitystä sekä lapsen oppimisedellytyksiä edistävänä kasvatustoimintana
- tuntevat ja osaavat käyttää musiikin ja musiikkikasvatuksen peruskäsitteitä ja -sisältöalueita
- osaavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista musiikkikasvatusta
- osaavat käyttää musiikkia kasvatuksessa liittyen musiikillisessa ilmaisussa kasvamiseen, musiikillisen tietämyksen lisääntymiseeen ja oppimiseen musiikin avulla
- kykenevät luomaan musiikillisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa lasten esteettisten peruskokemusten syntymisen ja luo edellytykset lasten musiikillisiin elämyksiin
- hallitsevat muottikirjoitusta sekä musiikin ilmiöitä käsitteineen ja symboleineen sekä kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan luovasti kosketinsoitimilla musisointitehtäviä hyödyntäen musiikin perusaineksia ja kosketinsoiton käytänteitä omalla tasollaan.

Sisältö

Opintojakso jakautuu neljään kurssiin: Musiikin perusteet (1 op), Varhaisiän musiikkikasvatus (2 op), Esi- ja alkukasvatuksen musiikki (1 op) sekä Musisointi koskettimilla.

Musiikin perusteet (1 op): Musiikin luku- ja kirjoitustaidon alkeet ja niiden pedagoginen soveltaminen.
Varhaisiän musiikkikasvatus (2 op) ja Esi- ja alkukasvatuksen musiikki (1 op): Lapsen musiikillinen kehitys. Musiikkikasvatuksen merkitys lapsen kehityksessä ja ilmaisussa. Musiikkikasvatuksen sisältöalueet ja työtavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t
Harjoitukset 50 t 0 t

Musiikin perusteet: kontaktiopetusta 12 h
Esi- ja alkuopetuksen musiikki: kontaktiopetusta 12 h
Varhaisiän musiikkikasvatus: kontaktiopetusta 24 h

Näiden itsenäiseen työhön liittyy mm. ryhmässä tehtävää työskentelyä, esityksiä ja vierailukäyntejä.

Musisointi koskettimilla: kontaktiopetusta enintään 12 h/moduuli, osa opetuksesta voi olla myös yksilöllistä ohjausta. Itsenäistä työtä vähintään 15 h/moduuli. Moduuleja tarjotaan myös verkko-opetuksena.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Musiikin perusteet  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Esi- ja alkuopetuksen musiikki  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Varhaisiän musiikkikasvatus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Musisointi koskettimilla  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi

Musisointi koskettimilla:
Opiskelija suorittaa yhden musisoinnin moduulin (á 1 op) kokemustasonsa ja valintansa mukaan. Kuhunkin moduuliin kuuluu tietyt tehtävät sekä näyttökoe.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ruokonen, I. Musiikillista oppimisympäristöä luomaan. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A.-L. Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Opas 3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2009. Sivut 22–29. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b

Ruokonen, I. Lapsen musiikillinen maailma. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. 2011. 122–135.

Ajankohtaisia artikkeleita ja muuta materiaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö