x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA9 Kieli, lastenkirjallisuus ja eheyttävä taidekasvatus 5 op

Osaamistavoitteet

OSA 1. KIELI JA LASTENKIRJALLISUUS

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tukea lapsen kielen kehittymistä sekä edistää lapseen kielellisistä tietoisuutta ja lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen valmiuksia
- tuntevat lastenkirjallisuutta ja osaavat käyttää sitä lapsen hyvinvoinnin, kehittymisen ja oppimisen edistämiseksi.

OSA 2. EHEYTTÄVÄ TAIDEKASVATUS

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat käyttää draamakasvatusta lapsen kehityksen tukijana
- osaavat eheyttää liikunta-, musiikki-, kuvataide- ja draamakasvatusta.

Sisältö

OSA 1. KIELI JA LASTENKIRJALLISUUS

Kielen kehitys ja sen vaikeudet
Kielellinen tietoisuus
Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen
Lastenkirjallisuuden lajit ja käyttö

OSA 2. EHEYTTÄVÄ TAIDEKASVATUS

Draama menetelmänä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Eri taiteenaloja eheyttävä teematyöskentely
Taiteen tuottaminen, vastaanottaminen ja esteettisen kasvatuksen kysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Pienryhmäopetus 34 t 0 t
Itsenäinen työskentely 79 t 0 t
Lukupiiri 4 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Osa 1. Kieli ja lastenkirjallisuus
Luennot 14 h
Pienryhmäopetus 10 h
Itsenäinen työskentely 49 h
Lukupiiri 4 h
Kirjatentti 4 h

Osa 2. Eheyttävä taidekasvatus
Pienryhmäopetus 24 h
Itsenäinen työskentely 30 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kieli ja lastenkirjallisuus  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Eheyttävä taidekasvatus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi

KIELI JA LASTENKIRJALLISUUS
Luennot ja kirjallisuus tentitään. Lukupiirityöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti.

EHEYTTÄVÄ TAIDEKASVATUS
Osallistutaan aktiivisesti pienryhmäopetukseen. Osallistutaan aktiivisesti projektin suunnittelemiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja reflektointiin. Oheiskirjallisuus on käytössä projektin jokaisessa vaiheessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
OSA 1. KIELI JA LASTENKIRJALLISUUS Kirjallinen kuulustelu arvioidaan numerolla 1 - 5. OSA 2. EHEYTTÄVÄ TAIDEKASVATUS Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KIELI JA LASTENKIRJALLISUUS

Lerkkanen, M-K. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Oppimateriaalit. WSOY. 2006.

Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Esikielellinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. PS-kustannus. 2003. Sivut 20 - 100, 275 – 291.

Suojala, M. & Karjalainen, M. 2001. Avaa lastenkirja. Johdatus lastenkirjallisuuden lajeihin ja käyttöön.  Lasten Keskus. 2001.

EHEYTTÄVÄ TAIDEKASVATUS

Baric´, M. Nukketeatteri taidekasvatuksen ja leikin välineenä. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. 2009. Sivut 36 – 39. Verkossa osoitteessa:
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b

Heinonen, S-L. Seikkailu, vapaus, lento ja kuvittelun leikki. Draama varhaiskasvatuksessa. 4. painos. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opetusmonisteita. B 2/1996. Juvenes. 1999.

Liukko, S. Ilmaisua ipanoille. Kirjayhtymä. 1998.

Toivanen, T. Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. 2009. Sivut 30 – 39. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b

Toivanen, T. Kasvuun! Draamakasvatusta 1 – 8-vuotiaille. 1. painos. WSOYpro. 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö