x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTS7 Monimuuttujamenetelmien jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija syventää monimuuttujamenetelmien teoreettista ymmärtämistään ja perehtyy uusiin menetelmiin, jotka voivat olla matemaattisesti vaativia. Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa moniulotteisen aineiston riippuvuusrakenteen monipuolisesti, osaa soveltaa useita työkaluja riippuvuuden tutkimiseen sekä kykenee perustelemaan käytettävät menetelmät teoreettisesti.

Sisältö

Rakenneyhtälömallit, riippumattomien komponenttien
analyysi, kanoninen korrelaatioanalyysi, monen selitettävän
regressioanalyysi, korrespondenssianalyysi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin mutta oheislukemistona suositellaan:

Anderson, T. W., An Introduction to multivariate statistical analysis, 3rd Ed., Wiley, 2003.

Everitt B., Dunn, G., Applied multivariate data analysis. Arnold, 2001.

Everitt, G., An R and S-PLUS companion to multivariate analysis. Springer, 2007.

Izenman, A. J., Modern multivariate statistical techniques: regression, classification, and manifold learning. Springer, 2008.

Johnson, R. A., Wichern, D. W., Applied multivariate statistical analysis. Prentice-Hall, 2002.

Mustonen, S., Tilastolliset monimuuttujamenetelmät. Helsingin yliopisto, 1995.

Puntanen, S., Styan, G. P. H., Isotalo, J. , Matrix Tricks for Linear Statistical Models: Our Personal Top Twenty. Springer, 2011.

Rao, C. R., Linear statistical inference and its applications. Wiley, 1973.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö