x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMS2 Joukko-oppi 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lisäksi perus- ja aineopintojen pakolliset opintojaksot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
MATES17 Joukko-oppi 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee joukko-opin aksioomat ja ymmärtää, miksi aksiomaattinen lähestymistapa on joukko-opissa välttämätön. Opiskelija ymmärtää, että joukkojen olemassaolo pitää perustella aksioomien avulla, ja hän osaa itse soveltaa aksioomeja tähän tarkoitukseen. Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tavallisten laskutoimitusten lisäksi joukkojen yleiset yhdisteet, leikkaukset ja karteesiset tulot. Hän tuntee myös luonnollisten lukujen joukko-opillisen määritelmän, ja ymmärtää miten induktiotodistukset perustuvat siihen. Hän hallitsee kardinaalilukujen laskutoimitusten määritelmät, ja osaa todistaa niiden perusominaisuudet. Hän osaa myös käyttää transfiniittista induktiota todistusmenetelmänä.

Sisältö

Naiivia joukko-oppia, Joukko-opin aksioomat ja mallit, luonnolliset luvut joukkoina, kardinaaliluvut ja niiden laskutoimitukset, transfinittiinen induktio ja rekursio, ordinaaliluvut ja niiden laskutoimitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja välikokeet  Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla käytetään luentomonistetta. Luentomoniste perustuu oppikirjaan

Enderton, Elements of Set Theory.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö