x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA6 Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä hoitotieteellisen kysymyksen ja toteuttaa pienimuotoisen systemaattisen tiedonhaun (mm. Cinahl) harjoituksen
- osaa kuvata hakuprosessin ja tulokset kirjallisesti tiivistelmän muodossa ja suullisena esityksenä
- osaa nimetä ja kuvata näyttööön perustuvan toiminnan lähtökohdat ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet
- osaa kuvata ja selittää näyttöön perustuvan terveydenhuollon ja hoitotyön sovelluksia tieteellisen tiedon pohjalta

Sisältö

Tieteellisen tiedon käyttö hoitotieteessä. Näyttöön perustuvan hoitotyön periaatteet ja sovellukset. Systemaattinen tiedonhaku. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet.Jaksoon integroidaan Terveystieteiden osastokirjaston koulutus Tiedonhankinnan syventäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Terveystieteiden osastokirjaston koulutus "Tiedonhankinnan syventäminen" 4h (osa Tiedonhankintataitojen opintoja).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluentoihin ja kirjaston koulutukseen. Systemaattisen tiedonhaun harjoitus ja tiivistelmän tekeminen parityönä. Työn esittäminen, opponointi ja vertaisarviointi seminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Hakustrategia, tiivistelmä, seminaariesitys ja opponointi arvioidaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Holly C, Salmond S.W, Saimbert M.K. 2012. Comprehensive systematic review for advanced nursing practice. New York: Springer Pub. (Soveltuvin osin) (Olemassa myös e-julkaisuna).

Melnyk B.M & Fineout-Overholt E.F. 2011. Evidence-based practice in nursing and healthcare: a guide to best practices. 2. edition. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippicott Williams & Wilkins. (Soveltuvin osin).

Ajankohtaiset artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö