x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA2 Sosiaaliset ja kulttuuriset toimintaympäristöt ja terveys 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyttä ja sairautta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pohtia tämän näkökulman vaikutuksia terveysaiheiden käsittelyyn
- osaa tarkastella terveyttä ja sairautta kokemuksen ja toimijuuden näkökulmasta ja kertoa esimerkkejä tämän näkökulman esiintymisestä keskusteluissa terveydestä, sairaudesta, terveyspalvelujärjestelmästä tai terveyspolitiikasta
- tuntee keskeiset terveyskäyttäytymistä koskevat teoriat ja niiden kritiikin niin, että kykenee ottamaan ne huomioon esimerkiksi laatiessaan terveyden edistämisohjelmaa tai terveyskäyttäytymistä koskevia tekstejä
- on perehtynyt erilaisin aineistoin ja lähestymistavoin tehtyihin tutkimuksiin terveydestä ja sairaudesta niin, että ymmärtää erilaisten tietolähteiden merkityksen kansanterveyden asiantuntijan työssä
- osaa tarkastella omassa maassaan tapahtuvia, terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita ihmisoikeusnäkökulmasta
- osaa ilmaista sekä tutkimuksiin perustuvia että elämänkatsomukseensa ja –kokemukseensa perustuvia näkemyksiä terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista ja erottaa nämä kaksi argumentointitapaa toisistaan

Sisältö

- terveyden ja sairauden kokemus
- sairaus ja identiteetti
- terveyskäyttäytyminen ja sen muuttaminen
- terveys ja toimijuus
- terveys arjen toimintaympäristöissä ja konteksteissa
- miten ihminen käsittää ja käsittelee terveysriskejä
- ihmisoikeudet ja arki hoito- tai kuntoutuslaitoksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luentopäiväkirja (2 op) ja kirjatentti (3 op).
Kirjatentin voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä ennen tai jälkeen luento-osuuden.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentopäiväkirja ja kirjatentti arvioidaan erikseen asteikolla (hylätty) 1-5,

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Honkasalo M-L. 2008. Reikä sydämessä. Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa. Vastapaino. 

Romakkaniemi M. 2011. Masennus Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 78. Lapin yliopistokustannus.

Tiilikainen M. 2003. Arjen islam.Somalinaisten elämää Suomessa. Vastapaino.

Salo M. 2010. Ihmisoikeudet mielenterveys- ja päihdeyksiköissä kokemusarvioinnin kohteina. ITHACA-hankkeen Suomen raportti. Yliopistopaino Helsinki.

Luentopäiväkirjaa varten luennoilla esitetty materiaali ja/tai niihin liittyvää itse haettua materiaalia.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö