x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aineopintojen loppuvaiheessa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI
KATEA015 Kandidaattiseminaari 6 op
JA
KATEA025 Kandidaatin tutkielma 4 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen opinnäytteen ja seminaarin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita. Lisäksi opiskelija kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen. Opiskelija osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen. Opiskelija pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta. Kypsyysnäytteessä opiskelija osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Sisältö

Tutustuminen yksikön tutkimukseen, katsauksen suunnittelu, kirjallisuushaun toteuttaminen, tutkimusten laadun arviointi, kirjallisuuden analysoiminen ja tieteellisen tutkielman laatiminen, esittäminen, toisten töiden opponointi ja kypsyysnäyte. Seminaarivaiheeseen integroidaan Terveystieteiden osastokirjaston koulutukset Systemaattinen tiedonhankinta ja Viitteidenhallinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Lisätietoja 

Tutkielman lisäksi opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Aktiivinen seminaarityöskentelyyn osallistuminen, kirjallisuuskatsauksen laatiminen ja sen esittely ja vertaisarviointi seminaarissa sekä kypsyysnäytteen hyväksytysti suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tutkielma arvioidaan asteikolla 1–5. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kandidaatin tutkielmasta annettu arvosana otetaan huomioon aineopintojen opintokokonaisuuden arvosanaa annettaessa samalla tavalla kuin muiden aineopintojaksojen arvosanat.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

The Joanna Briggs Institute. 2011. Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual.

Ayeyard H. 2010. Doing a Literature Review in Health and Social Care. Elektroninen aineisto: A Practical Guide. 2 nd. Ed. Maidenhead: MCGraw-Hill/Open University Press.

Järvinen P. 2008. On Developing and Evaluating of the Literature review. Elektroninen aineisto. Tampere: Department of Computer Sciences. University of Tampere.

Hoitotyön suositukset-sivusto.

Hirsjärvi S ym. 2009. Tutki ja kirjoita. 15 uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Peat J, Elliot E, Baur L and Keena V. 2002. Scientific Writing – Easy when you know how. BMJ Books

Ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö