x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS30 Tiedon kuvaus ja hallinto 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tuntee tiedon kuvauksen keskeiset käsitteet ja termit ja osaa soveltaa niitä tiedon ja tietojärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön: käsite ja käsitejärjestelmä, informaatio, data, tieto, tietämys, metakäsitteet ja niiden hallinta, metadata, tiedon laatu, tietoarkkitehtuuri, tietohallinto, tiedon alkuperä, tiedonhallinnan henkilöroolit, tiedonhallinnan työkalut, jne.
– tietää, että organisaation tietojenkäsittelyn, tiedonhallinnan ja tietohallinnon painopisteen tulee olla lopputuotteissa, eli informaatiossa, käsitteissä, tiedossa ja tietämyksessä.
– tuntee tiedonhallinnan keskeisten henkilöroolien toimenkuvat ja osaa määritellä ja arvioida niiden perusteella organisaation tietohallinnon rakenteen ja tavoitteet.
– tuntee keskeiset käsitteellisen mallintamisen ja tiedon kuvausjärjestelmät sekä metainformaation ja metatiedon hyödyntämisen periaatteet organisaation käsitejärjestelmien ja tietojärjestelmien kehittämisessä.

Sisältö

Ks. tavoitteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö