x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP4 Väestön terveys 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATEP003 Väestön terveys I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee väestön terveyden ja sairauden keskeiset mittarit ja osaa tulkita näillä mittareilla ilmoitettuja tietoja
- tuntee tärkeimmät tietolähteet ja tietää kuinka kuvailevaa kansanterveydellistä tietoa tuotetaan
- tuntee keskeiset terveyteen vaikuttavat tekijät
- tuntee keskeisten kansantautien yleisyyden ja niiden esiintymisen eri väestöryhmissä
- osaa kuvata väestön terveyttä ja sen muutostrendejä globaalilla tasolla

Sisältö

- ulottuvuudet ja mittarit (esim. väestön terveyden arviointi, esiintyvyyssuureet, tietolähteet)
- terveyteen vaikuttavat tekijät
- väestön terveys Suomessa (esim. keskeisten kansantautien yleisyys, eri väestöryhmien terveys)
- terveys ja sairaus eri maissa, kansanterveyden muutostrendit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti arvioidaan numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Aromaa A ym. 2005. Suomalaisten terveys. Duodecim. Tai uudempi painos. (Soveltuvin osin).

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö