x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATEP002 Terve ja sairas ihminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee elimistön rakenteen ja toiminnan sekä ihmisen kasvun, kehityksen ja vanhenemisen perusteet
- omaa käsityksen kehon ja mielen terveydestä ja normaalista toimintakyvystä
- tuntee yleisimmät taudit ja mielenterveyden häiriöt

Sisältö

- solu- ja kehitysbiologia, geenit ja perinnöllisyys, sikiönkehitys
- elämänkaari – kasvu, kehitys ja vanheneminen
- sukupuoli ja sukupuolisuus
- fyysinen ja psyykkinen terveys sekä toimintakyky
- yleisimmät somaattiset sairaudet ja mielenterveyden häiriöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luentopäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Tentti arvioidaan asteikolla 1–5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:
Lepola ym. (toim.). 2008. Psykiatria. WSOY. Luvut 4-18.
Koskenvuo K (toim.). 2003. Sairauksien ehkäisy. Duodecim. (Soveltuvin osin)

Oheiskirjallisuus:
Nienstedt W ym. 2009. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö