x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSG1 Pro gradu -seminaari 5 op

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventyvät johonkin kasvatuksen, opetuksen tai oppimisen kannalta merkittävään ongelmaan
- rajaavat ongelman ja laativat aiheesta itsenäisen teoreettisen tai empiirisen tutkielman
- osoittavat tutkielman avulla perehtyneisyyden tiettyyn tutkimusalaan ja tutkimusmenetelmiin
- osoittavat tutkielman avulla valmiudet tutkimusaiheen tieteelliseen käsittelyyn ja raportointiin

Sisältö

Pro gradu-seminaarissa opiskelija laatii ja esittää tutkimussuunnitelmansa, työn edistyessä tiedonhankintamenetelmänsä ja aineistonkeruu- ja analyysisuunnitelmansa sekä lopuksi esittelee tutkimustuloksiaan ja valmistuneen tutkimuksen. Opiskelijat osallistuvat seminaarissa toistensa tutkimussuunnitelmien arviointiin ja keskusteluun tutkimustehtävän ja ongelmanasettamisesta, tutkimuksen tieteenfilosofisista ja metodologisista lähtökohdista, tutkimusmenetelmien valinnoista, tutkimuseettisistä kysymyksistä sekä perehtyvät tieteenalalla käytävään tieteelliseen keskusteluun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 36 t 0 t

Seminaarityöskentelyn kesto on 2-3 lukukautta, joista osa yhteisiä kokoontumisia erikseen sovittavan aikataulun mukaan. Seminaarityöskentelyn voi aloittaa sekä syksyllä että keväällä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Pro gradu -tutkielmaopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö