x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Aineopintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät työelämän ja aikuiskasvatuksen tehtäväkentän haasteita sekä niiden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja organisatorisia reunaehtoja
- tiedostavat työelämän ja aikuiskasvatuksen tasa-arvon merkityksen ja aikuisten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien eroja
- tuntevat aikuiskasvatuksen ja työssä oppimisen muotoja eri työ- ja ammattialoilla ja erilaisissa organisaatioissa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan aikuiskasvatuksen tehtäviä ja työelämän ajankohtaisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteina ovat koulutuksen ja aikuiskasvatuksen eri muodot ja kontekstit sekä aikuisten mahdollisuudet itsensä kehittämiseen koulutuksessa ja työssä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t
Lukupiiri
Kirjatentti

Seminaariin kuuluvat lukupiirit. Kirjallisuus suoritetaan lukupiireissä kurssilla sovittavin osin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Vaihtoehtoinen suoritustapa muille opiskelijoille: kirjatentti (4 teosta)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelussa suoritetaan seuraavat teokset:

Beckett, D. & Hager, P., Life, Work and Learning: Practices in Postmodernity. Routledge. 2002.

sekä kolme teosta seuraavista:

Eteläpelto, A., Heiskanen, T. & Collin, K. (toim.), Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Kansanvalistusseura. 2011.

Goodson, I., Professional Knowledge, Professional Lives. Studies in Education and Change. Open University Press. 2003. Verkossa osoitteessa: http://site.ebrary.com/lib/tampere/Doc?id=10161299

Heiskanen T., Leinonen M., Järvensivu A. & Aho S. (toim.), Kohti uutta työelämää? Tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen. TUP. 2008. Verkossa osoitteessa:
http://www.uta.fi/kirjasto/pdf/suoj/978-951-44-7630-3.pdf

Käyhkö, M., Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Joensuun yliopisto. 2006.

Lindén, J., Kutsumuksesta palkkatyöhön. Perusasteen opettajan työn muuttunut luonne ja logiikka. Tampereen yliopisto. 2010. Verkossa osoitteessa: http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8001-0.pdf

Mäkinen, J., Olkinuora, E. Rinne, R. & Suikkanen, A. (toim.), Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. PS-kustannus. 2006.

Tikkamäki, K., Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen. TUP. 2006. Verkossa osoitteessa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6650-0.pdf

Toom, A., Onnismaa J. & Kajanto, A. (toim.), Hiljainen tieto: tietämistä, toimimista, taitavuutta. Kansanvalistusseura. 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö