x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA7 Opetussuunnitelma 5 op

Yleiskuvaus

Aineopintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät opetussuunnitelmien poliittisen luonteen sekä niiden kulttuurisen kerrostuneisuuden
- tunnistavat ja kykenevät erittelemään niin tieteen kuin yhteiskunnan suunnasta tulevia opetussuunnitelmiin vaikuttavia paineita ja mekanismeja
- hankkivat valmiuksia analysoida ristiriitoja, intressejä ja kytkentöjä opetussuunnitelmien ja niiden laadinnan taustalla
- ymmärtävät keskeiset oppiaineiden ja –sisältöjen valintamekanismit ja niiden suhteisiin vaikuttavat tekijät

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija
- perehtyy varhaiskasvatuksen ja eri kouluasteiden opetussuunnitelmamuutoksiin ja muuttamiseen vaikuttaneisiin tekijöihin esimerkiksi kilpailevien pedagogisten suuntausten ja/tai koulutuspoliittisten suuntien näkökulmista
- perehtyy eri oppiaineiden kouluun tulemisen problematiikkaan

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 114 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t
Lukupiiri 9 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, seminaari ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Opintojakson suorituksena toteutetaan ryhmämuotoinen paper presentation -esitys.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Goodson, I., Opetussuunnitelman tekeminen. Esseitä opetussuunnitelman ja oppiaineen sosiaalisesti rakentumisesta. E. Moore (suom.). Joensuu University Press. 2001.

Miettinen, R., Koulun muuttamisen mahdollisuudesta. Gaudeamus. 1990.

Vitikka, E., Opetussuunnitelman mallin jäsennys. Sisältö ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina. Suomen kasvatustieteellinen seura, FERA, kasvatusalan tutkimuksia 44. 2009.

Lisätietoja

Muusta oppimateriaalista sovitaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö