x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen 5 op

Yleiskuvaus

Aineopintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että opiskelijat
- tiedostavat yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi
- tunnistavat yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa
- ymmärtävät oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä
- omaavat valmiuksia eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden ja käytäntöjen kyseenalaistamiseen ja niiden muuttamiseen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisen vallankäytön mekanismeja ja miten normaalin määrittelyllä tuotetaan eroja ja jakoja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa elinikäisen oppimisen eri vaiheissa. Tarkoitus on perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin eroihin, kuten yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen ja etnisyyteen ja niihin liittyviin eriarvoistaviin prosesseihin eri toimintaympäristöissä, rakenteissa ja käytännöissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Lukupiiri

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille orientoivat luennot, lukupiirityöskentely ja päätöskeskustelut. Kirjallisuus suoritetaan lukupiireissä sovittavin osin ja siitä sovitaan kurssin alkaessa.

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto muiden yksiköiden opiskelijoille: kirjallisuuden tenttiminen (4 teosta). Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä kaikki tenttivät:

Kaisto, J. & Pyykkönen, M. (toim.), Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Gaudeamus. 2010.

Lisäksi valitaan kolme teosta seuraavista:

Erola, J. (toim.), Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Gaudeamus. 2010.

Eteläpelto, A. Heiskanen, T. & Collin, K. (toim.), Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Kansanvalistusseura. 2011.

Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M., Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino. 2005.

Ojala, H., Palmu, T. & Saarinen, J. (toim.), Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Vastapaino. 2009.

Tolonen, T. (toim.), Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Vastapaino. 2008.

Skeggs, B. Class, Self, Culture., Routledge. 2004. (tai suomennos Elävä luokka, Vastapaino, julkaistaan 2012)

Skelton, C. & Francis, B. (eds.), Feminist Critique of Education. Routledge. 2005. (sovittavin osin)

Van Galen, J. A. & Noblit G.W. (eds.), Late to Class. Social Class and Schooling in the New Economy. State University of New York Press. 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö