x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA4 Vertaileva kasvatustiede 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Aineopintojen ja Multicultural Study Programme in Education -osaamiskokonaisuuden vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät vertailevan tutkimuksen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevien teorioiden kehittymiselle sekä koulutuspoliittiselle päätöksenteolle
- oppivat itse analysoimaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä kansainvälisessä perspektiivissä

Comparative Education -course as a part of Multicultural Study Programme in Education:
The objective of the course is that the student
- understands the growing significance of comparative research in the development of educational theories and education policy-making
- learns to analyse educational phenomena in an international perspective.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vertailevaan kasvatustieteeseen, eli kasvatuksen/koulutuksen ja yhteiskunnan välisten suhteiden sekä oppimistulosten kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen

As a part of Multicultural Study Programme in Education:
The course analyses comparative education; international comparative research of relations between education and society and of learning outcomes.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Multicultural Study Programme in Education: Book exam in english for international students.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
in English  Kirjallinen tentti 
englanniksi

Vaihtoehto 1: Harjoitustyönä on kirjoitustehtävä (jossakin vertailevan kasvatustieteen tieteellisessä lehdessä julkaistun artikkelin esittely ja arviointi).

Vaihtoehto 2: book exam (in english) for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education. Independent study of reading the required literature and taking an examination on set study materials on general examination days of the School of Education.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bray, M. & Adamson, B. & Mason, M. (eds.), Comparative Education. Springer. 2007. (sovittavin osin)


As a part of Multicultural Study Programme in Education:

Bray, M. & Adamson, B. & Mason. M. (eds.), Comparative Education. Springer. 2007. (Chapters 1, 4, 5, 7, 9 and 15) 

Phillips, D. & Schweisfurth, M.,Comparative and International Education: an Introduction to Theory, Method and Practise.  London: Continuum. 2008 and 2006.

Green, A., Education, Globalisation and the Role of Comparative Research. London Review of Education 1 (2), 83-97. 2003. (can be found via Nelli-portal, e-journals)

Jones, P.W., Education and the World Order. Comparative Education 43 (3), 325-337. 2007. (can be found via Nelli-portal, e-journals).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö