x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Lehtori Pentti Hietala.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan (5 op) opiskelija:
- tuntee tekoälyn keskeiset osa-alueet ja ymmärtää osa-alueilla käytettäviä ohjelmointimenetelmiä
- osaa laatia pienimuotoisia tekoälyohjelmia PROLOG-ohjelmointikielellä ja osaa muokata sekä täydentää tekoälyn eri osa-alueilla toimivia tekoälyohjelmia
- osaa vertailla eri ratkaisujen toimivuutta

Opintojakson suoritettuaan (10 op) opiskelija:
- osaa em. 5 op osaamistavoitteet ja niiden lisäksi allamainitut
- osaa itsenäisesti laatia tieteelliseen lähdemateriaaliin perustuvan pienimuotoisen tutkielman ja suhteuttaa sen tekoälyn keskeisiiin osa-alueisiin
- osaa suunnitella ja laatia PROLOG-kielellä tekoälyongelman ratkaisevan ohjelman tai täydentää olemassaolevaa PROLOG-ohjelmaa
- tunnistaa oman toteutuksensa ja esseetyönsä vahvuudet ja heikkoudet

Sisältö

Tekoälyn määritelmiä, sovelluksia ja ohjelmointimenetelmiä. PROLOG-ohjelmointimenetelmien luokittelua. Em. menetelmien soveltamista keskeisillä tekoälyn osa-alueilla, joita ovat mm. ongelmanratkaisu, heuristinen haku, toiminnan suunnittelu, tietämyksen esittäminen, asiantuntijajärjestelmät, luonnollisen kielen käsittely, koneoppiminen ja epästandardit logiikat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t

Lisäksi harjoitustyöohjausta. Suositeltu suoritusajankohta 4. vuoden syksy. Opintojaksoa ei luennoida joka vuosi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Viikkoharjoitukset, essee ja harjoitustyö(t)   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tietty määrä viikkoharjoituksista (5 op). Jos edellisen lisäksi pienimuotoinen essee-tutkielma ja ohjelmointiharjoitustyö (10 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentorunko.
2. Oheislukemistona:

  • Bratko, I., PROLOG Programming for Artificial Intelligence. Addison-Wesley 2000.
  • Poole, D., Mackworth, A., Goebel,R., Computational Intelligence: a logical approach. Oxford University Press 1998.
  • Sterling, L. & Shapiro, E., The Art of Prolog - Advanced Programming Techniques. The MIT Press 1994.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö