x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS06 Logiikkaohjelmointi 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Tietorakenteet -opintojaksoa ei edellytetä suoritetuksi, mutta opiskelijan oletetaan tuntevan siellä esitellyt tietorakenteet.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS114 Logiikkaohjelmointi 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• kykenee määrittelemään ohjelmia logiikkaohjelmointiparadigmalla
• osaa soveltaa logiikkaohjelmointitekniikoita
• osaa konstruoida vaativia logiikkaohjelmia päälogiikkaohjelmointikieli Prologilla
• kykenee ohjelmoinnissaan ottamaan huomioon prosessoinnin tehokkuuteen ja tilantarpeeseen vaikuttavat tekijät
• osaa logiikkaohjelmoinnin yhteydessä soveltaa yleisiä hyviä ohjelmointiperiaatteita kuten modulaarisuutta, ylläpidettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä.

Sisältö

Logiikkaohjelman rakenne ja logiikkaohjelmoinnin yhteys matemaattiseen logiikkaan. Relaatiotietokantojen ja deduktiivisten tietokantojen logiikkapohjainen ohjelmointi. Rekursiivisten tietotyyppien ohjelmointi. Yleinen prosessointimalli logiikkaohjelmille. Logiikkaohjelmointitekniikat. Prolog-prosessointi ja siihen vaikuttaminen. Prolog-ohjelmointitekniikat. Itseään modifioivat (muuttavat) Prolog-ohjelmat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 41 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luennolla käsitellyt asiat

englanniksi

Kirjallinen kuulustelu, tietty määrä viikkoharjoitustehtäviä ja kolme harjoitusohjelmaa. Tenttioikeuden opintojaksolle saa kolmen harjoitusohjelman palauttamisen jälkeen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Sterling & Shapiro, The Art of Prolog -Advanced Programming Techniques. The MIT Press 1994.
  2. Bratko, I., Prolog Programming for Artificial Intelligence, Adison-Wesley 2002.
  3. Muu opintojaksolla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö