x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA8 Lapset kehittyvinä ja sosiaalisina toimijoina varhaiskasvatuksessa 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ovat tutustuneet erilaisiin kehitysteorioihin ja tarkastelleet niiden lapsi- ja kehityskäsityksiä varhaiskasvatuksen näkökulmasta
- ovat tutustuneet vertaisoppimisen, lasten vertaisryhmien ja lapsen toimijuuden ilmiöihin ja ymmärtävät niiden merkityksen ryhmän ohjauksessa
- omaavat menetelmällisiä valmiuksia ja osaavat soveltaa niitä lasten kanssa tehtävään työhön ja tutkimukseen, erityisesti lasten vertaisryhmien toiminnan havainnointiin ja analysointiin sekä ryhmän ohjaukseen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan lasten kehitystä ja lasten sosiaalista toimijuutta yksittäisen lapsen, lasten vertaisryhmien sekä varhaiskasvatuksen pedagogisten instituutioiden toiminnan näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 101 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää jakson kirjallisuutta hyödyntävien kirjallisten tehtävien laatimisen sekä havainnointitehtävän.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin liittyvien itsenäisten tehtävien toteuttaminen. Jakson kirjallisuutta hyödyntävien kirjallisten tehtävien laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kirjallisten tehtävien arvioinnin keskiarvosta. Kummatkin kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alanen, L. & Karila, K. (toim.) Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Vastapaino. 2009. Sivut 89–248.

Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M. Nummenmaa, AR. & Rasku-Puttonen, H. (toim.)
Kasvatusvuorovaikutus. Vastapaino. 2006. Sivut 147–223.

Miller, P. Theories of Developmental Psychology. Worth. 2011.

Lisäksi erikseen sovittavia ajankohtaisia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö