x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA7 Lapset ympäristönsä tutkijoina 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntevat lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden
- tuntevat lapsen varhaisvuosien matemaattista ajattelua sekä lapsen matemaattisten käsitteiden kehittymistä
- osaavat lapsia ohjatessaan ottaa huomioon matemaattisiin oppimisvaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä
- osaavat toteuttaa matematiikkakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntevat lasten mediakulttuurin sisältöjä sekä niiden pedagogista käyttöä.

Sisältö

Lasten tutkiva toiminta
Kestävän kehityksen kasvatus
Ympäristöherkkyys, -tietoisuus ja –vastuullisuus
Lapsen matemaattinen ajattelu ja sen tukeminen
Lasten medioiden käyttö ja mediakulttuuri
Medialukutaito

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 82 t 0 t
Harjoitukset 31 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Osa 1. Ympäristökasvatus 2 op:
luennot 4 h, harjoitukset 12 h, itsenäinen työskentely 34 h, kirjatentti 4 h
Osa 2. Matematiikkakasvatus 1 op:
luennot 2 h, harjoitukset 9 h. itsenäinen työskentely 16 h
Osa 3. Mediakulttuurit 2 op:
luennot 12 h, harjoitukset 10 h, itsenäinen työskentely 32 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osa 1. Ympäristökasvatus - Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Osa 2. Matematiikkakasvatus - Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin.
Osa 3. Mediakulttuurit - Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin sekä esseen tai mediaprojektin hyväksyttävä suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osa 1. Tentti tai harjoitustyö arvioidaan 1 - 5. Osa 2. Luentojen ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen. Osa 3. Essee tai mediaprojekti arvioidaan 1 - 5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

OSA 1.

Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. WSOY. 2003.

Brunton, P. & Thornton, L. Science in the Early Years. Building Firm Foundations from Birth to Five. 2010

E. Hujala & L. Turja (toim.), Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Bookwell. 2011. Sivut 3 - 38 ja 179 - 218.

Nihti-Parikka, M. Pieniä puroja. Kasvua kohti kestävää kehitystä. Lasten Keskus. 2011.

Karppinen, S. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Yliopistopaino. 2009. Sivut 56 – 65. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b

Van Hoorn, J., Monighan Nourot, P., Scales, B. & Rodriquez Alward. K. Play at the Center of the Curriculum. (4th ed.) Pearson Prentice Hall. 2007. Sivut 236 – 264, 334– 362.  

OSA 2.

Kajetski, T. & Salminen, M. Matikasta moneksi. Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. 1. painos. Lasten Keskus. 2009.

Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.), Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: Yliopistopaino. 2004. Sivut 198 - 240, 274 - 300.

OSA 3.

Liukko, S. & Kangassalo, M. (toim.) Mediaa muruille. Kirjayhtymä. 1998.

Pentikäinen, L., Ruhala, A. & Niinistö, H. (toim.) Mediametkaa! Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan. Gummerus. 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö