x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA5 Lasten arki suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Tällä jaksolla tutustutaan lapsia, perheitä ja yhteiskuntaa koskeviin, tämän ajan lasten lapsuutta muovaaviin tekijöihin. Lapsuus on osa yhteiskuntaa, se on yksilöllistä ja samanaikaisesti yhteisöllistä kokemusta, jossa lapset elävät aktiivisina toimijoina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-ymmärtävät lapsuuden ja lapsen arjen monimuotoisuuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä
- perehtyvät lasten oikeuksiin ja lapsen äänen kuulemiseen lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen perusaineksina
- ovat saaneet kokonaiskuvan suomalaista lapsuutta raamittavasta sosiaalihuollon lainsäädännöstä ja sen heijastumisesta lapsiperheiden elämään.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään lapsuutta, lasten oikeuksia ja lapsen näkökulman tavoittamista. Lisäksi perehdytään suomalaisen lapsuuden piirteisiin perhe- ja päivähoitointituutioiden tasolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 101 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää lapsen arkipäivään tutustumisen jäljitystehtävän suorittamisen (12t).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Ryhmätentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Itsenäisenä työnä suoritettavan lapsen jäljitystehtävän hyväksytty suoritus   Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana muodostuu tentin arvioinnin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aikaa lapselle - arvoa kasvatukselle. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2011. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:8. Verkossa osoitteessa:
http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/view/1565047

Alanen, L. & Karila, K. (toim.) Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Vastapaino. 2009. Sivut 7-69; 249-262.

Kautto, M. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi. STAKES. 2006. Sovittavin osin.

Onnismaa, E.-L. Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967-1999. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Käyttätymistieteellinen tiedekunta. 2010. Tutkimuksia 313. Sovittavin osin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö