x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso jakaantuu kahteen osioon: Erilaisuudesta moninaisuuteen (2 op) sekä Inklusiivinen varhaiskasvatus (3op).

Osaamistavoitteet

Erilaisuudesta moninaisuuteen:
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- saavat valmiuksia kohdata yksilöllisiä tarpeita ja moninaisuuden kirjoa kasvatusyhteisöissä
- ymmärtävät oppijoiden ja heidän perheidensä monenlaisia kulttuurisia taustoja
- oppivat ymmärtämään ja omaksumaan myönteisen näkemyksen lasten ja nuorten sekä heidän kehityskulkunsa moninaisuuteen.

Inklusiivinen varhaiskasvatus:
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- oppivat ymmärtämään ja ottamaan huomioon ohjauksessaan lasten yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä tuen tarpeita
- ymmärtävät sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen että kasvun ja oppimisen tuen perusteita
- tiedostavat toimintaympäristön muuttamisen merkityksen sekä lasten yksilöllisten että kaikille lapsille yhteisten toimintojen ja oppimisen mahdollistamisessa.

Sisältö

Erilaisuudesta moninaisuuteen:
Opintojaksolla käsitellään erilaisuutta ja sen kohtaamista kasvatusinstituutioissa.

Inklusiivinen varhaiskasvatus:
Inklusiivisen varhaiskasvatuksen, varhaisvuosien erityiskasvatuksen sekä esiopetuksen kasvun ja oppimisen tuen perusteet ja käytännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Pienryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t

Erilaisuudesta moninaisuuteen: luennot 10 h, harjoitukset 10 h. Inklusiivinen varhaiskasvatus: luennot 16 h, harjoitukset 14 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Erilaisuudesta moninaisuuten 2 op:
Osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirjan laatiminen.

Inklusiivinen varhaiskasvatus 3 op:
Osallistuminen opetukseen ja kirjallisuustentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Erilaisuudesta moninaisuuteen: hyväksytty, täydennettävä Inklusiivinen varhaiskasvatus: numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Green, V. & Cherrington, S. (eds.), Delving into diverisity: An international exploration of issues of diversity in education. Nova Science Publishers, Inc. EBSCO Publishing. 2010. Verkossa osoitteessa: http://web.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/nlebk_373018_AN?sid=b3513866-fe28-4785-83fa-737d3f665fdf@sessionmgr111&vid=5

Suurpää, L. Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista. Nuorisotutkimusverkosto. 2002.

Guralnick,M., Neville, B., Hammond, M.A. & Connor, R.T. Continuity and change from full-inclusion early childhood programs through the early elementary period. Journal of early intervention. 2008. Verkossa osoitteessa:http://jei.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/3/237

Robinson, K.H. & Dìaz, C.J. Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. Maidenhead: Open university press 2006. 168- 180. Verkossa osoitteessa: http://site.ebrary.com/lib/tampere/docDetail.action?docID=10175196 (vaatii kirjautumisen Nelli-järjestelmään)

Viittala, K. Lasten yhteinen varhaiskasvatus – erityisestä moninaiseen. Tampere University press. 2006.

Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. 2005. Sovittavin osin.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö