x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM11 Musiikki 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan perustason musiikkitunnin monipuolisin ja musiikille tyypillisin työtavoin perusopetuksen tavoitteiden suuntaisesti
- pystyvät hyödyntämään ja muokkaamaan valmista oppimateriaalia sekä tuottamaan itse opetusmateriaalia luokan tarpeisiin
- vahvistavat sekä pedagogisia että musiikillisia valmiuksiaan opettaa musiikkia.

Sisältö

Tutustutaan musiikin teorian peruskäsitteisiin ja musiikille tyypillisiin työtapoihin. Harjoitellaan soittamaan keho-, rytmi-, koulu- ja bändisoittimia sekä perehdytään luokkaorkesterin kokoamiseen ja ohjaamiseen. Perehdytään äänenkäytön elementteihin, laulunopetusmenetelmiin sekä monipuoliseen koululaulustoon. Tutustutaan luovuutta tukevaan sekä opetusta eheyttävään toimintaan koulun arjessa musiikin keinoin.

Soitonopetuksessa tutustutaan kosketinsoiton kautta musiikin perusilmiöihin, käsitteisiin ja symboleihin sekä musisoinnin peruskäytänteisiin ja erilaisiin soveltamistapoihin opiskelijan omalla tasolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t

Esi- ja alkuopetuksen musiikki, kontaktiopetusta 10 h, luentoa 2 h
Musiikin teoria, kontaktiopetusta 8 h, luentoa 4 h
Musiikki perusopetuksessa, kontaktiopetusta 10 h, luentoa 2 h

Musisointi koskettimilla:
Luentoja 2 h
Kontaktiopetusta enintään 10 h/moduuli, osa opetuksesta voi olla myös yksilöllistä ohjausta. Itsenäistä työtä vähintään 15 h/moduuli.
Moduuleja tarjotaan myös verkko-opetuksena.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Esi-ja alkuopetuksen musiikki  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Musiikin teoria  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Musiikki perusopetuksessa  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Musisointi koskettimilla  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi

Musisointi koskettimilla:
Opiskelija suorittaa kaksi musisoinnin moduulia (á 1 op) kokemustasonsa ja valintansa mukaan. Kuhunkin moduuliin kuuluu tietyt tehtävät sekä näyttökoe.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Linnankivi, M., Tenkku, L. & Urho, E. Musiikin didaktiikka. WSOY. 1988.

Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. Musiikkia liikkuen. WSOY. 2010.

Koulun musiikinkirjat ja kurssimonisteet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö