x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM9 Keksivät lapset 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla kehitetään ilmiölähtöisen oppimisen didaktiikkaa, jossa opetuksen ja oppimisen lähtökohtana on lapsen luontainen kiinnostus lähiympäristöönsä; sen ilmiöhin ja materiaaleihin. Kurssien oppisisältöjä integroimalla tietoja sovelletaan kriittisesti teknologisten haasteiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen keksimisessä ja toteuttamisessa.

Osaamistavoitteet

Fysiikka ja kemia (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät aineen ja siitä muodostuvan maailmankaikkeuden rakentumisperiaatteen makro- ja mikrotasolla
- osaavat käyttää perusopetukseen sisältyvän fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä tarkoituksenmukaisesti ja ymmärtää niiden välisiä suhteita
- osaavat havainnoida, kuvata ja selittää luonnon ilmiöitä fysiikan ja kemian käsittein
- osaavat hankkia tietoa oma-aloitteisesti ja arvioida sen luotettavuutta
- hahmottavat fysiikan ja kemian keskeiset sisällöt kokeellisen työskentelyn kautta
- osaavat suunnitella ja toteuttaa kokeellisia töitä ja ymmärtää niiden merkityksen osana opettavaa ainetta
- osaavat työskennellä turvallisesti
- ymmärtävät fysiikan ja kemian didaktisia erityispiirteitä ja kasvatuksellisia tavoitteita.

Käsityö: tekninen työ, tekstiilityö ja teknologiakasvatus (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tutustuvat jokapäiväisessä elämässä esiintyviin luonnonilmiöihin, niiden teknologisiin haasteisiin ja sovelluksiin osana rakennettua ympäristöä
- toteuttavat yhteistoiminnallisesti muiden opiskelijoiden kanssa ilmiölähtöisiä, käsityön materiaalialueita integroivia tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosesseja, joiden lähtökohta on vastata ajankohtaiseen teknologiseen haasteeseen
- omaksuvat pedagogiset valmiudet suunnitella, toteuttaa, ohjata ja arvioida matemaattis-luonnontieteellistä oppiainesta ja käsityötä integroivia teknologiakasvatuksen opintokokonaisuuksia.

Kartan perusteet (1 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- oppivat kartan käytön maantiedon opetuksessa eri luokka-asteilla toiminnallisen opetuksen menetelmin.

Sisältö

Fysiikka ja kemia (2 op)
Kurssilla käsitellää energian ja vuorovaikutuksen käsiteitä sekä mekaniikkaa, ääntä ja valoa, lämpöilmiöitä, sähköoppia, erilaisten aineiden, erityisesti ilman ja veden ominaisuuksia ja aineen palamista. Perehdytään fysiikan ja kemian perustyötapoihin, erityisesti kokeellisuuteen. Käsitteenmuodostukseen perehdytään ilmiöpohjaisesti.

Käsityö: tekninen työ, tekstiilityö ja teknologiakasvatus (2 op)
Sovelletaan matemaattis-luonnontieteellistä oppiainesta teknologisten ratkaisujen keksimisessä.
Laajennetaan ymmärrystä teknologisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteista ja teknologiakasvatukseen soveltuvista laiteympäristöistä sekä työturvallisuudesta.
Tarkastellaan elinympäristön materiaaleja, rakenteita ja teknologisia järjestelmiä kriittisesti elinympäristön kehittämisen näkökulmasta.
Ideoidaan, suunnitellaan ja tuotetaan havainto- ja toimintamateriaaleja perusopetukseen.

Kartan perusteet (1 op)
Tutustutaan erilaisiin karttoihin, tilastoihin, diagrammeihin ja muihin visuaalisiin kuvaajiin, sekä opitaan soveltamaan niistä saatua informaatiota opetukseen. Harjoitellaan karttojen ja maantieteellisten kuvaajien piirtämistä ja tulkintaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Fysiikka ja kemia (2 op)
Jaksoon sisältyy luento-opetusta 6 h ja pienryhmäopetusta 18 t harjoitustöineen sekä opintopäiväkirjan tekeminen.

Käsityö: tekninen työ, tekstiilityö ja teknologiakasvatus (2 op)
Luento-opetus 2 h, pienryhmäopetusta 18 h, opintokäynnit 4 h ja itsenäistä työskentelyä 28 h.

Kartan perusteet (1 op)
pienryhmäopetus (8 h) ja itsenäistä työskentelyä 18 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Fysiikka ja kemia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Käsityö: tekninen työ, tekstiilityö ja teknologiakasvatus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kartan perusteet  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi

Fysiikka ja kemia
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, kirjallinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen. Opiskelijat tekevät harjoitustöitä, joihin opintopäiväkirja pohjautuu. Kirjallisen opintopäiväkirjan muoto ja käytettävä ajankohtainen oheismateriaali sovitaan kurssilla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Fysiikka ja kemia: Arviointi numeroilla 1-5 Käsityö: tekninen työ, tekstiilityö ja teknologiakasvatus Arviointi hyväksytty/hylätty. Edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden toteuttamista ja dokumentointia. Kartan perusteet: Arviointi hyväksytty/hylätty. Édellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden toteuttamista ja dokumentointia.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fysiikka ja kemia

Makkonen, T. & Sihvonen, P. Iloa ilmiöistä. Opetushallitus. 1998. Verkossa osoitteessa: http://www.oph.fi/julkaisut/1998/iloa_ilmioista

Astel Perusopetuksen 5. ja 6. luokkalaisille sekä opettajille tarkoitettu fysiikan ja kemian verkko-oppimateriaali. Verkossa osoitteessa: http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/astel

Muu materiaali sopimuksen mukaan


Käsityö: tekninen työ, tekstiilityö ja teknologiakasvatus ja kartan perusteet

Aiheeseen soveltuva ajankohtainen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö