x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM6 Biologia ja ympäristötieto 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Biologian ja maantieteen perusteet (3op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- omaavat tutkivan oppimisen taidot perusopetuksessa
- tuntevat ihmissuhde- ja sukupuolikasvatuksen ja ympäristökasvatuksen perusteet
- hallitsevat biologian tutkimusvälineiden käytön ja ovat tutustuneet eri eliöryhmiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin luokkatyöskentelynä.
- hallitsevat maantieteellinen syysuhdeajattelun, ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteet ja opetussuunnitelman.

Biologian kenttäkurssi (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- omaavat perusopetuksen opettajalta vaadittavan luonnontuntemuksen (noin 200 kasvi- ja 200 eläinlajia ekosysteemeissään) sekä valmiudet ympäristö- ja luonnontiedon opettamiseen maastossa.

Sisältö

Biologian ja maantieteen perusteet (3op)
Johdatus ympäristö- ja luonnontiedon toiminnalliseen opettamiseen perusopetuksessa. Kurssilla harjoitellaan biologian tutkimusvälineiden käyttöä, perehdytään aktiiviseen oppimisen menetelmin eri eliöryhmiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin. Tunnistetaan hyönteisiä ja lintuja, preparoidaan kaloja, tehdään kasvien kasvatuskokeita ja kokeiluja ihmisen biologiasta. Harjoitellaan tiedon hankintaa erilaisista lähteistä sekä tiedon jäsentämistä ja kuvaamista. Karttaopetus, graafiset esitykset, lähtötason mittaaminen, tiedon jäsentämisen ja ryhmätyön menetelmiä, eläytyminen vieraaseen kulttuuriin.

Biologian kenttäkurssi (2op)
Tutustutaan retkillä pihan, viljelymaiden, niityn ja metsän kasvilajistoon ja niiden tutkimusmenetelmiin. Kerätään ja tunnistetaan kasveja sekä laaditaan niistä näyttely. Tutkitaan selkärangattomia maastossa ja tutustutaan selkärangattomien preparointimenetelmiin. Suoritetaan kaupunkilintulaskenta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 9 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 88 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Biologian kenttäkurssi  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Biologian ja maantieteen perusteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Biologían ja maantieteen perusteet (3 op) Sekä biologian että maantieteen osuuden loppukuulustelun suorittaminen. Arvosana on näiden keskiarvo. Maantieteessä lisäksi alueanalyysin laatiminen. Maantieteen arvosana on maantieteen lopputentin ja alueanalyysin keskiarvo. Biologian kenttäkurssi (2op) Lajintuntemustentti, jossa on tunnistettava vähintään 10 kasvilajia ja 10 eläinlajia. Lajintuntemustentin arvosanaa voi korottaa vapaaehtoisella harrastustyöllä (vähintään 50 dian sarja tai vastaava kasvi- tai hyönteiskokoelma).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Biologian ja maantieteen perusteet

Anttila, P. ym. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat: uhkakuvista yhteistyöhön. Painosalama. 2005 (osittain) tai vastaava.

Cantell, H., Rikkinen H. & Tani S. Maailma minussa - minä maailmassa - maantieteen opettajan käsikirja. Helsingin yliopisto. 2007.

Rikkinen, H. Maantiede peruskoulun ala-asteella. Studia Pedagogica 15. 1998. (osittain)

 

Biologian kenttäkurssi

Kankaanrinta, I. ym. Ekologinen kenttäkasvio. Kirjayhtymä. 1976.
Ym. lajioppaita (lajintuntemus).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö