x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM4 Kuva- ja mediakulttuurit 5 op

Yleiskuvaus

Kurssi johdattelee intertekstuaalisen maailman ymmärtämiseen visuaalisen kulttuurin näkökulmasta.
Koko kurssi on tarkoitettu luokanopettajaopiskelijoille ja osa-alue mediakulttuuri myös varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Kurssin voi suorittaa myös valinnaisena opintojaksona.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat lukea ja tulkita intertekstuaalista ympäristöään sekä tuntevat digitaalisen median ominaispiirteet
- ymmärtävät kuvan erilaiset merkitystasot sekä niiden historiallisen muotoutumisen
- opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat keskeiset kuvataide- ja mediakasvatuksen käsitteet, osa-alueet, menetelmät ja näkökulmat ja kykenevät soveltamaan niitä opetuksen, oppimisen ja opiskelun tilanteissa.

Sisältö

Kuvakulttuurin ajankohtaiset ilmiöt. Kuvan suhde maailmaan: Kuvan muuttuvat merkitykset. Kuvan imitatiivinen/ikoninen, symbolistinen ja indeksinen/viittaava luonne. Väriopin ja kuvasommittelun perusteet. Kuvan kohtaaminen pedagogisena kysymyksenä.
Mediakulttuurin ajankohtaiset ilmiöt, mediakasvatuksen lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet, opetussuunnitelmat ja koulun arki, medioita hyödyntävät työtavat, käytännöt ja aineistot, median vaikutukset, tietoverkot, sosiaalinen media ja informaatio- ja medialukutaito sekä visuaalinen lukutaito. Erityisesti kiinnitetään huomiota digitaalisen median mahdollistamaan monikanavaiseen viestintään ja perinteisten medioiden yhteenliittymiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 10 t
Itsenäinen työskentely 89 t 20 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Ryhmätyöskentely kuvataiteen sivuaineopiskelijoiden johdolla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointiperusteet kurssin johdantoluennolla

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vallius, A. Taidehistorian aikajana. Jyväskylän yliopiston oppimateriaaleja. Verkossa osoitteessa: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana

Seppänen, J. Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja kuvan tulkitsijalle. Vastapaino. 2005.

Kynäslahti, H., Kupiainen R. & Lehtonen M. (toim.), Näkökulmia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseura. 2007. Verkossa osoitteessa: http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-1-4.pdf

Oppimateriaalien käyttötavat ja muu oppimateriaali ilmoitetaan johdantoluennolla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö