x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM3 Kulttuurin moninaisuus 5 op

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kahdesta osasta: Erilaisuuden kohtaaminen (2op) on pakollinen sekä luokanopettajaopiskelijoille että varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Luokanopettajaopiskelijat suorittavat lisäksi vaihtoehtoisesti joko kohdan Uskonto ja historia (3 op) tai Elämänkatsomustieto ja historia (3op).

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat kohdata yksilöllisiä tarpeita ja moninaisuuden kirjoa kasvatusyhteisöissä ja ymmärtävät oppijoiden ja heidän perheidensä monenlaisia kulttuurisia taustoja
- pystyvät käsittelemään kristinuskoa ja sen keskeisintä kirjallisuutta uskonnon yhtenä ilmenemismuotona oppilaan ikäkaudelle ja elinympäristölle sopivalla tavalla historiallisesta, yhteiskunnallisesta ja kasvatustieteellisestä näkökulmista
- ymmärtävät katsomusopetuksen merkityksen kulttuurisen ja eettisen ymmärryksen rakentajana, oppilaiden maailmankuvan ja arvokäsitysten kehittäjänä sekä oppilaiden kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin kehityksen tukijana
- osaavat soveltaa uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian keskeisiä didaktisia menetelmiä.

Sisältö

Erilaisuudesta moninaisuuteen: erilaisuus ja sen kohtaaminen kasvatusinstituutioissa
Uskonto ja historia: uskonto- ja historiakasvatus monikulttuurisuuden näkökulmasta; uskonnon ja historian opetus koulussa; didaktiset lähtökohdat
Elämänkatsomustieto: katsomusopetuksen lähtökohdat ja mahdollisuudet nykyisessä suomalaisessa koulussa; maailmankuvien ja -katsomusten yksilöllinen ja yhteisöllinen merkitys, rakenne ja kehittyminen; etiikan opetus koulussa; kasvatus- ja kulttuurifilosofisten kysymysten suhde katsomusopetukseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 91 t 0 t
Harjoitukset 22 t 0 t

Erilaisuudesta moninaisuuteen: luennot 10 t, harjoitukset 10 t.

Uskonto ja historia TAI elämänkatsomustieto ja historia:
luennot 12 t, harjoitukset 12 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Erilaisuudesta moninaisuuteen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Uskonto ja historia tai Elämänkatsomustieto ja historia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Erilaisuudesta moninaisuuteen 2 op:
Osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirjan laatiminen.

Uskonto ja historia TAI Elämänkatsomustieto ja historia: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erilaisuudesta moninaisuuteen:

Green, V. & Cherrington, S. (eds.) Delving into diversity: An international exploration of issues of diversity in education. Nova Science Publishers, Inc. EBSCO Publishing. 2010. Verkossa osoitteessa: http://web.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/nlebk_373018_AN?sid=b3513866-fe28-4785-83fa-737d3f665fdf@sessionmgr111&vid=5

Suurpää, L. Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista. Nuorisotutkimusverkosto. 2002.

Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino. 2005. Sovittavin osin.


Uskonto ja historia/ elämänkatsomustieto ja historia:

Kirjallisuus sovitaan erikseen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö