x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM2 Kieli ja kielentäminen 5 op

Yleiskuvaus

Kurssi on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille ja se liittyy sekä äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikkaan (2 op) että matematiikan didaktiikkaan (2 op). Lisäksi kurssissa on oppiaineita integroiva osuus (1 op).

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kielen ja sen käytön merkityksen vuorovaikutuksessa ja matemaattisen ajattelun ilmaisussa
- osaavat ohjata oppilasta kielen tuntemiseen ja monipuoliseen matemaattisen ajattelun ilmaisuun.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kieleen ja sen käyttöön erilaisten kielenmuotojen, pedagogisen kieliopin ja kielentämisen näkökulmista. Kurssilla käsitellään, miten äidinkielen ja matematiikan käsitteille voidaan antaa merkityksiä luonnollisella kielellä, kuviokielellä ja symbolikielellä. Kielentämistä tarkastellaan muun muassa opetussuunnitelmien, oppimateriaalien ja arvioinnin kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 21 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t
Seminaari 3 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Sovitaan tarkemmin kurssin alussa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alho, I. & Kauppinen, A. Käyttökielioppi. SKS. 2006. (soveltuvin osin)

Joutsenlahti, J. & Kulju, P. Kieliteoreettinen lähestymistapa koulumatematiikan sanallisiin tehtäviin ja niiden kielennettyihin ratkaisuihin. Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.), Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampereen yliopisto. 2010. Sivut 77-90 . (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31). Verkossa osoitteessa http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-8011-9.pdf

Kulju, P. & Joutsenlahti, J. 2010. Mitä annettavaa äidinkielellä ja matematiikalla oppiaineina voisi olla toisilleen? Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampereen yliopisto. 2010. Sivut 163-178. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31).Verkossa osoitteessa http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-8011-9.pdf

Räsänen, P. & Joutsenlahti, J.  Matematiikan opetus ja oppiminen. Niilo Mäki Instituutti. 2012.

Ajankohtaisia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö