x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suurin osa aineopinnoista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
MATEA12 Kandidaattiseminaari 0 op
JA
MATEA3 Kandidaatintutkielma 10 op
JA

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää matemaattisen tiedon kirjallisen esittämisen perusteet. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyylillä ja osaa kirjoittaa matemaattista tekstiä yleisten kieliopin sääntöjen mukaisesti. Hän tuntee matemaattisen kirjallisuuden keskeisimmät lajit ja osaa itsenäisesti etsiä opinnäytteissä tarvittavaa kirjallisuutta.

Matematiikan opiskelija kykenee omaehtoisesti jäsentämään kirjoitukseensa matemaattisen esityksen rakenteet (erityisesti sen perusrakenteen määritelmä-lause-todistus). Hänellä on opinnäytteissä tarvittavat matemaattisen tekstinkäsittelyn taidot. Opiskelijalla on yleiset tekniset ja käytännölliset valmiudet syventävien opintojen opinnäytteen kirjoittamiseen matematiikasta, ja hän tietää Tampereen yliopiston matematiikan tutkimusryhmät.

Tilastotieteen opiskelija osaa itsenäisesti analysoida valitsemaansa aineistoa aineopintotasoisten tilastollisten menetelmien avulla. Opiskelija osaa raportoida tilastollisten analyysien tulokset ymmärrettävässä muodossa. Opiskelija osaa esitellä tutkielmansa aihetta ja tuottamiaan analyysituloksia ymmärrettävästi.

Sisältö

Matemaattinen kirjoittaminen, opinnäytteen kirjoittaminen, aineopintojen ja syventävien opintojen opinnäytteen käytänteet, LaTeX-ohjelma (matematiikka), aineiston tilastollinen analysoiminen (tilastotiede). Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Matematiikan opiskelijoilla seminaariin sisältyy LaTeX-opintoja ja LaTeX-työnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmaopas ja LaTeX-opas (tarkennetaan opetusohjelmassa).

Oheismateriaalina mm.

Knuth, D. E., Larrabee, T., Roberts, P. M., Mathematical Writing, Mathematical Association of America
(MAA), 1989, Revised 1990.


Krantz, S. G., A Primer of Mathematical Writing, American Mathematical Society (AMS), 1997.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö