x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Lehtori Saila Ovaska
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2013–2014 X X
2014–2015 X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeyden suunnittelun onnistumiselle
- tuntee perusteita ihmisen aisteista, kognitiivisista prosesseista ja motoriikasta
- tuntee syöte- ja tulostemodaliteetit vuorovaikutuksessa ja ymmärtää niiden suhdetta ihmisen tiedonkäsittelyyn
- tunnistaa käyttäjäryhmiä ja vuorovaikutuksen yleisiä perusteita erilaisissa käyttökonteksteissa, mm. graafisissa käyttöliittymissä, pienissä laitteissa ja jokapaikan tietotekniikassa
- osaa kuvata keskeisiä vuorovaikutustyylejä ja -tapoja ja tuntee vuorovaikutteisen teknologian kehityssuuntia

Sisältö

Kurssilla käsitellään erilaisia käyttöliittymiä ja jokapaikan teknologiaa käyttäjän ja vuorovaikutussuunnittelun näkökulmasta. Keskeisiä käsitteitä ovat käytettävyys, käyttäjäkokemus ja laatu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja hyvän suunnittelun periaatteet. Kurssilla kerrotaan lyhyesti ihmisen ominaisuuksista tietokoneiden ja muun teknologian käyttäjänä mutta tarkasteluun otetaan myös laajempi käyttökonteksti. Kurssilla harjoitellaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja arvioinnin menetelmiä. Osalla luennoista käy vierailijoita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö