x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKESVAL2 Espanjan kielen syventävä kurssi 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito (4 op) tai vastaavat tiedot (kielitaito taitotasolla B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen valinnainen vieraan kielen kurssi. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä ja eroja
- ymmärtää rakenteeltaan ja sisällöltään haastavia asiatekstejä eri aihepiireistä ja tunnistaa eri näkökulmia
- osaa kirjoittaa oikeakielistä ja tyyliltään tarkoituksenmukaista tekstiä
- kykenee kommunikoimaan sujuvasti ja luontevasti espanjaa äidinkielenään puhuvien kanssa
- kykenee puolustamaan omia näkökantojaan
- saavuttaa syventävät tiedot espanjan kieliopista
- pystyy keskustelemaan ajankohtaisista teemoista

Sisältö

- Kirjallisissa ja suullisissa harjoituksissa analysoidaan espanjankielisiä yhteiskunnallisia ja kulttuuriin liittyviä tekstejä.
- Opiskelija kirjoittaa omia tekstejä, esimerkiksi argumentoivan tekstin ja tiivistelmän.
- Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä kirjallisesti ja suullisesti itsenäisen kielenkäyttäjän tavoin sekä kehitetään opiskelijoiden sanavarastoa ja kieliopin hallintaa
- Ylläpidetään jo opittua kielitaitoa kielioppipainotteisten harjoitustehtävien avulla
- Vahvistetaan opiskelijan kuullun ymmärtämistä ja tuetaan aktiivista osallistumista keskusteluun
- Analysoidaan erilaisia tekstejä esim. sanoma- ja aikakausilehdistä ja tutustutaan mm. av-materiaaliin
- Käytetään kieltä työhön tai ammattimaisissa tilanteissa: muistiot, kirjeet, raportit, haastattelut

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t ja itsenäinen työskentely 28 t. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi
Harjoitustyö(t) 
espanjaksi
Kirjallinen tentti 
espanjaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, portfolioon ja jatkuvaan arviointiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirja ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali sekä verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus