x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSULL Tieteellinen kirjoittaminen 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

• soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan
• argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään
• antaa ja käyttää hyväkseen palautetta
• arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
• laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
• soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija
• perehtyy kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin ja kirjoittaa Diagnostiikka ja hoito -opintojakson esseen
• antaa ja vastaanottaa palautetta ja muokkaa tekstiään palautteen pohjalta
• arvioi tekstejä tekstilajinsa edustajana
• kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja tekee kielenhuollon testin.

Toteutustavat

Opiskelijan työtä yhteensä 54 t, josta enintään 27 t pienryhmäopetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (mm. palautteen antaminen).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa oleva opetusmoniste ja muu verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava ja käsiteltävä materiaali.

Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:


• Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P., Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2009. 15., osin uudistettu painos.
• Hurtig, J. & Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.), Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus.
Jyväskylä 2010.
• Kakkuri-Knuuttila, M.-L., Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus kirja. Helsinki 2007. 7.
painos.
• Kniivilä, S. & Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A., Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit
Oy. Helsinki 2007.
• Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2007. 2. painos.
• Ventelä, E. & Kesseli, M. & Eronen, R., Uusi kieliopas. Testit ja tehtävät. Tammi, Helsinki 2007.
• Verkko-oppimateriaali Kirjoittajan ABC-kortti, osoitteessa http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan samaan aikaan Diagnoosi ja hoito -opintojakson kanssa kolmantena opintovuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus