x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

· soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan

· argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään

· antaa ja käyttää hyväkseen palautetta

· arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana

· laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta

· soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija

· perehtyy kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin ja kirjoittaa harjoitustekstinä tieteellisen esseen

· antaa ja vastaanottaa palautetta ja muokkaa tekstiään palautteen pohjalta

· analysoi tieteellisen ja yleistajuisen tekstin eroja ja kirjoittaa yleistajuisen tekstin

· kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja tekee kielenhuollon testin

· arvioi oppimistaan ja kehittymistään kirjoittajana.

Toteutustavat

Opiskelijan työtä yhteensä 81 t, josta enintään 28 t pienryhmäopetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustyöt, kielenhuollon testi ja aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (mm. palautteen antaminen). Arvioinnin kriteerejä tarkennetaan kurssin suoritusohjeessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus/Oppimateriaali
Verkossa oleva opetusmoniste ja muu verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava ja käsiteltävä materiaali.

Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:
• Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P., Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2009. 15., osin uudistettu painos.
• Hurtig, J. & Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.), Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus.
Jyväskylä 2010.
• Kakkuri-Knuuttila, M.-L., Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus kirja. Helsinki 2007. 7.
painos.
• Kniivilä, S. & Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A., Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit
Oy. Helsinki 2007.
• Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2007. 2. painos.
• Ventelä, E. & Kesseli, M. & Eronen, R., Uusi kieliopas. Testit ja tehtävät. Tammi, Helsinki 2007.
• Verkko-oppimateriaali Kirjoittajan ABC-kortti, osoitteessa http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Yleiset valmiudet (Yhteiset opinnot/BMT)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
BioMediTech
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus