x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA20 Ammattikäytäntöjen arviointi ja muutos 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Journalistiikan professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa eritellä journalismia ja journalistisia ihanteita sekä ammattikäytäntöjä muuttuvassa mediaympäristössä. Opiskelija tuntee ajankohtaisia ja alan tulevaisuuteen suuntaavia tutkimuksellisia ja ammatillisia keskusteluja sekä kykenee arvioimaan ammatin yhteiskunnallista roolia. Opiskelija osaa arvioida omia ja muiden journalistisia tekstejä oikeakielisyyden ja tyylin hallinnan näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla analysoidaan tutkimuksen, ammatillisen keskustelun sekä opiskelijoiden omien kokemusten kautta journalistisen työn, journalistisen kulttuurin ja journalistien identiteetin muutoksia sekä pohditaan ammattikäytäntöjen tulevaisuuden kehityssuuntia. Opintojakso sisältää lisäksi Harjoittelun kielikritiikki
-kokonaisuuden. Sillä käsitellään opiskelijoiden työharjoittelun aikana tekemiä lehtijuttuja, niin jutun kokonaisuuden kuin kielenkin kannalta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 22 t 0 t
Seminaari 10 t 0 t

Luento-opetus 20 h, seminaari 10 h + essee ja pienryhmäopetus (Harjoittelun kielikritiikki) 22 h. Essee suoritetaan luennon yhteydessä opettajan osoittaman tehtävänannon ja kirjallisuuden mukaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Harjoittelun kielikritiikki  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luento-opetus 20 h, seminaari 10 h + essee ja pienryhmäopetus (Harjoittelun kielikritiikki) 22 h. Essee suoritetaan luennon yhteydessä opettajan osoittaman tehtävänannon ja kirjallisuuden mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Journalistiikka II maisteriopinnoissa suositeltu ajankohta on 2. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla suoritetaan artikkeleita ja teoksia journalismin, journalistisen työn ja uuden median alueelta opettajan osoittamalla tavalla, esimerkiksi:

  1. Deuze: What is journalism?: professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism: Theory, Practice & Criticism 2005, 6 (4): 442-464.
  2. Hujanen: Informing, entertaining, empowering: Finnish press journalists’  (re)negotiation of their tasks. Journalism Practice 2009, (3) 1: 30-45.
  3. Kantola (toim.): Hetken hallitsijat. Gaudeamus, 2011.
  4. Torkkola & Ruoho: Tilauksessa naispäätoimittaja?: nais- ja miespäälliköiden näkemykset ja kokemukset sukupuolen vaikutuksesta uraan. Tampereen yliopisto, 2009. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
  5. Vehkoo: Painokoneet seis: kertomuksia uuden journalismin ajasta. Teos, 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö