x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA17 Visuaalinen journalismi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Sakari Viista
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen journalismin ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa kiinnittää niihin huomiota omassa työskentelyssään. Hänellä on perusvalmiudet kameran käsittelyyn ja kuvatuotantoon sekä printti- että verkkojulkaisussa. Lisäksi hän hallitsee taitto-ohjelman ja lehtitaiton perusteet.

Sisältö

Kurssilla opitaan käytännön taitoja ja visuaalisuuteen liittyvää teoriapohjaa, ajattelua ja ammattikäytänteitä. Luennoilla on vahvasti esillä myös etiikkaan ja vastuuseen liittyvä problematiikka. Käytännön harjoitukset järjestetään valokuvauksesta, taitosta ja kuvatuotannosta. Kaikki harjoitukset on kiinteästi linkitetty kurssin luentosarjaan.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 50 t 0 t

Harjoitukset pienryhmissä ja itsenäisesti suoritettavat harjoitustehtävät

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi

Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille ja harjoitusryhmiin sekä tekemällä niissä annetut tehtävät. Lisäksi opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, jossa opetusta ja omia ajatuksia peilataan vähintään kahteen kirjallisuuslistan teoksista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Journalistiikka II maisteriopinnoissa suositeltu ajankohta on 1. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Vanhanen: 10+1 puheenvuoroa kuvareportaasista. Sanomalehtien Liittto, 2004.
  2. Pulkkinen: Uutisten arkkitehtuuri: sanomalehden ulkoasun ja rakenteiden järjestys ja jousto. Jyväskylän Yliopisto, 2008.
  3. Rantanen: Mistä on hyvät lehdet tehty – Visuaalisen journalismin keittokirja. Hill and Knowlton Finland, 2007.
  4. Itkonen: Typografian käsikirja. RPS-yhtiöt, 2003. Uudistettu p. 2007.

Lisäksi harjoitusten yhteydessä jaettava runsas monistemateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö