x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS2JA1 Välinekurssi: Lehtijournalismi II 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Journalistiikan lehtori

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt ammattitaitoaan jollakin lehtijournalismin alueella siten, että hän kykenee tuottamaan vaativia journalistisia esityksiä kulloisenkin kurssin teemasta sekä kriittisesti ja ammattikäytäntöä kehittävästi arvioimaan paitsi omaa työtään myös tämän alan journalismia laajemminkin.

Sisältö

Pienryhmätyöskentelyssä perehdytään yhteen tai useampaan nykyaikaisen lehtijournalismin ja/tai verkkojournalismin kysymykseen. Teemat vaihtelevat lukuvuosittain. Kurssiin kuuluu aiheen haltuunotto kirjallisuuden, luentojen ja omakohtaisen selvitystyön avulla, käytännön kokeilu- ja kehitystyö oman ammattitaidon edelleen kehittämiseksi sekä tehtyjen harjoitusten arviointi. Aiheesta riippuen kurssilla on asiantuntijavierailijoita ja/tai tehdään vierailuja aihepiirin kannalta olennaisiin mediakohteisiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan linjan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 60 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Perehdyttäminen aiheeseen luennoilla ja ryhmätöillä, kirjallisuus ja palaute sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä (yhteensä 100 t) .

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Kirjallisuus suoritetaan pienryhmissä valmisteltavilla esityksillä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Edellytetään aktiivista läsnäoloa, sovittujen tehtävien tekemistä aikataulussaan ja kirjallisuuden suorittamista. Arvioinnissa huomioidaan kaikki nämä osa-alueet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus osoitetaan kullakin kurssilla erikseen teeman mukaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö