x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Suositellaan puheviestinnän aineopintojen 20 op suorittamista ennen syventäviä opintoja.

Yleiskuvaus

Syvennytään puheviestinnän opetusmenetelmiin, -tilanteisiin ja -sisältöihin sekä opettamisen teoreettisiin lähtökohtiin. Selkiytetään omaa roolia puheviestinnän opettajana.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää puheviestinnän keskeisimmät opetusmenetelmät ja -tilanteet. Hän osaa suunnitella puheviestinnän opetusta eli osaa tutkimukseen perustuen valita tarkoituksenmukaiset opetussisällöt ja oppimista tukevat opetusmenetelmät. Hän ymmärtää puheviestinnän oppimisprosessin opettajan ja oppijan näkökulmista. Hän osaa toimia puheviestinnän opettajana ja reflektoida omaa toimintaansa.

Sisältö

Pienryhmätyöskentelyssä perehdytään puheviestinnän opetusmenetelmiin, -tilanteisiin ja -sisältöihin, opettamisen ja oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, opetusviestintään ja puheviestinnän opettajuuteen. Opintojaksolla tehdään kurssisuunnitelma ja harjoitellaan puheviestinnän opettamista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edeltävinä opintoina kaikilta opiskelijoilta edellytetään kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva puheviestinnän kurssi, esimerkiksi Puheviestintätaidon perusteet tai vastaava ja JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet. Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoiden ryhmässä etusijalla ovat äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogisiin opintoihin hyväksytyt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Suomen kielen sekä kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijoille on oma harjoitusryhmä. Etusija ryhmään on niillä, joilla on oikeus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Almonkari & Isotalus (toim.): Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille? Finn Lectura, 2009.
  2. Fassett & Warren (eds.): The SAGE handbook of communication and instruction. SAGE Publications, 2010.
  3. Hargie (ed.): The Handbook of Communication Skills. Routledge, 2006.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu myös suomen kielen sekä kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijoille

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö