x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä 4 op

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
– hahmottavat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– perehtyvät kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusotteisiin ja laadullisen aineiston analysointiin ja tulkintaan
– tuntevat laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin sekä laadullisen tutkimuksen aineiston analysointiin ja tulkintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 78 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe 
suomeksi

Muut opiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös näyttökokeella, mikäli heillä on osoittaa vastaava harjoituskurssi toisesta oppiaineesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona aihepiiriin soveltuvaa kirjallisuutta

Opetusmonisteita

Muita ajankohtaisia artikkeleita ja aineistoja

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö