x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat 2 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
– hahmottavat kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen tutkimuksen yleispiirteisiin ja kasvatustieteellisen tutkimuksen erityispiirteisiin sekä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten lähestymistapojen perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Jälkimmäisessä suoritusvaihtoehdossa kirjallisuus tentitään lisättynä teoksella Viinamäki, L. & Saari, E., Polkuja soveltavaan yhteiskunnalliseen tutkimukseen. Tammi. 2007.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Borg, S. ym., KvantiMOTV – Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html (soveltuvin osin)

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A., Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/julkaisut/motv_pdf/KvaliMOTV.pdf

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö